Main navigation

16 อาจารย์ไชย ณ พล วิสัชนาธรรมในกรรมฐานยาม 

Q ถาม :

A อาจารย์ไชย ณ พล ตอบ :

ท่าน หากไม่เป็นการรบกวน ขอถามหน่อยได้ไหม
ตอบ: เชิญเลย

ในการบรรลุธรรม ทำไมสิ่งที่ต้องดับเยอะแยะเหลือเกิน กิเลสสิบหกก็ต้องดับ โลภะโทสะและบริวารก็ต้องดับ ปฏิจจสมุปบาทก็ต้องดับ สังโยชน์ก็ต้องดับ เยอะอย่างนี้เมื่อไรจะได้บรรลุธรรม ดับได้ตัวหนึ่ง อีกตัวหนึ่งก็งอกอีกแล้ว
ตอบ: ถ้าเช่นนั้น ท่านดับอาสวะเพื่ออาสวักขยญาณตรงเลยก็ได้

อาสวะมีอะไรบ้าง
ตอบ: กามาสวะ ทิฏฐาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ

ท่านพูดจาภาษาเข้าใจง่ายหน่อยดีไหม
ตอบ: ดับความหลงใหลยึดติดในกามการเสพโลกทั้งปวง ดับความหลงใหลยึดติดในความคิดเห็นใด ๆ ในโลกทั้งปวง ดับความหลงใหลยึดติดความเป็นใด ๆ ในโลกทั้งปวง ดับความไม่รู้แจ้งอริยสัจในจิต

แล้วมีไหมที่ดับตัวเดียว แล้วบรรลุธรรมเลย
ตอบ: มี ดับอวิชชา

แต่อวิชชาเห็นได้ยาก
ตอบ: อวิชชาถูกห่อหุ้มด้วยความเป็นต่าง ๆ ความเป็นต่าง ๆ ถูกห่อหุ้มด้วยความคิดเห็นต่าง ๆ ความคิดเห็นต่าง ๆ ถูกบำรุงเลี้ยงด้วยราคะต่าง ๆ ถ้าลอกออกตามลำดับก็เห็นได้

แล้วถ้าไม่ตามลำดับละ
ตอบ: ดับความเป็นต่าง ๆ ให้สิ้นก็เห็นอวิชชาได้

ค่อยมีความหวังขึ้นมาหน่อย สาธุ สาธุ
ตอบ: บริสุทธิ์ บริสุทธิ์

 

 

 

ที่มา
14 June 2023