พระเทวทัตทูลขอปกครองสงฆ์

เหตุการณ์
​พระเทวทัตโกรธ น้อยใจ และได้ผูกอาฆาตในพระผู้มีพระภาคเป็นครั้งแรก

พระเทวทัตได้ทูลขอเป็นผู้ปกครองภิกษุสงฆ์แทนพระผู้มีพระภาคท่ามกลางบริษัทหมู่ใหญ่สามครั้งว่า บัดนี้ พระผู้มีพระภาคทรงพระชราแล้ว เป็นผู้เฒ่า แก่หง่อมแล้ว ขอพระผู้มีพระภาคทรงขวนขวายน้อย ประกอบทิฏฐธรรมสุขวิหาร และมอบภิกษุสงฆ์ให้ตนปกครอง

พระผู้มีพระภาคทรงตรัสห้ามทั้งสามครั้ง แล้วได้ตรัสต่อไปว่า พระองค์ไม่ทรงมอบภิกษุสงฆ์ให้แม้พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ไฉนจะมอบให้พระเทวทัตผู้เช่นซากศพ ผู้บริโภคปัจจัยเช่นก้อนเขฬะ

พระเทวทัตคิดว่าพระผู้มีพระภาครุกรานตนกลางบริษัทพร้อมด้วยพระราชา ด้วยวาทะว่าบริโภคปัจจัยดุจก้อนเขฬะ ทรงยกย่องแต่พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ

พระเทวทัตโกรธ น้อยใจ และได้ผูกอาฆาตในพระผู้มีพระภาค เป็นครั้งแรก 

 


อ่าน พระเทวทัตทูลขอปรกครองสงฆ์

อ้างอิง
พระเทวทัตทูลขอปกครองสงฆ์ พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๗ ข้อที่ ๓๖๑ หน้า ๑๑๔-๑๑๕
ลำดับที่
4

สถานที่

ไม่ระบุ

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ

พระพุทธกิจ

พระพุทธกิจ