Main navigation

พุทธกิจ พรรษาที่ ๔๑-๔๕

50224 รายการ

พระพุทธกิจ คือ กิจแห่งธรรมที่พระผู้มีพระภาคสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปฏิบัติหลังจากตรัสรู้พระสัพพัญญุตญาณด้วยพระปัญญาอันยิ่งของพระองค์เองแล้ว พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญพุทธจริยาอันเป็นประโยชน์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ทรงโปรดเวไนยสัตว์ด้วยพระอัธยาศัยอันเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณ พระปัญญาธิคุณ พระบริสุทธิคุณ ทรงสงเคราะห์โลกทั้งหลายให้เป็นสุข พ้นจากทุกข์ จนบรรลุอมตธรรม  

ชุด พระพุทธกิจ ๔๕ พรรษา นี้ คือส่วนหนึ่งของโครงการแสงธรรมแห่งพระไตรปิฎก คณะผู้จัดทำได้นำเนื้อเรื่องรวมตามพระพุทธกิจขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า นับแต่ที่พระองค์แรกตรัสรู้จวบจนเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน นับรวมเป็น พระพุทธกิจ ๔๕ พรรษา เพื่อให้ผู้ฟังได้เข้าใจอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นว่าในแต่ละพรรษานั้น พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเรื่องใด โปรดบุคคลใด ในบริบทเช่นไร เพื่อผลอันใด ทรงบัญญัติสิกขาบทอะไร เพราะเหตุใด เพื่อผลอันใด อันจักทำให้เข้าถึงแก่นสารของพระพุทธศาสนาอย่างเที่ยงตรง

พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ข้อที่ ชุดที่ สารบัญเรื่อง ว่าด้วย องค์ธรรมหลัก
image
1. บทนำ
13_0486 3. โพธิราชกุมาร โพธิราชกุมาร
image
5. โพธิราชกุมาร
32_0001
image
2. พุทธาปทาน พุทธการกธรรม, ศรัทธา
04_0001
image
3. เสวยวิมุตติสุข ศรัทธา
04_0012
image
4. พระปัญจวัคคีย์ ปฏิบัติรวบยอด, ศรัทธา
25_0388
image
5. นาลกดาบส ปฏิปทา
04_0025
image
6. ยสกุลบุตร การบรรลุธรรม
04_0032
image
7. ประกาศพระศาสนา ศรัทธา
04_0036
image
8. สหายภัททวัคคีย์ การบรรลุธรรม
04_0037
image
9. ชฏิล ๓ พี่น้อง ศรัทธา, อายตนะ ๖
04_0056
image
10. พระเจ้าพิมพิสาร ศรัทธา
04_0064
image
11. พระสารีบุตรเถระและพระโมคคัลลานะเถระ ศรัทธา
04_0024
image
12. โอวาทปาติโมกข์ ศรัทธา, กุศล-อกุศล
04_0006, 26_0144
image
13. ตปุสสะ-ภัลลิกะ ศรัทธา
32_0007
image
14. พระปุณณมันตานีบุตรเถระ ประวัติพระสาวก
32_0005
image
15. พระมหากัสสปเถระ ประวัติพระสาวก, ศรัทธา
25_0364
image
16. สภิยปริพาชก ประวัติพระสาวก
33_0136
image
17. พระกาฬุทายีเถระ ประวัติพระสาวก
image
18. เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ การบรรลุธรรม
27_1883
image
19. พระนางยโสธรา ประวัติพระสาวก
26_0326
image
20. เจ้าชายนันทะ ประวัติพระสาวก
04_0118
image
21. ราหุลกุมารบรรพชา ประวัติพระสาวก
27_1410
image
22. มหาธรรมปาลชาดก ปกิณกธรรม
07_0337
image
23. เจ้าศากยะ 6 พระองค์ออกบวช ประวัติพระสาวก
image
24. ทัพพมัลลกุมาร ประวัติพระสาวก
07_0241
image
26. อนาถบิณฑิกคหบดีเข้าเฝ้าครั้งแรก ประวัติพระสาวก
07_0256
image
27. อนาถบิณฑิกคหบดีสร้างพระเชตวัน ประวัติพระสาวก
image
28. บทส่งท้าย
07_0345
image
1. พระภัททิยะเถระ ประวัติพระสาวก
image
2. พระกิมพิละเถระ
image
3. พระภัคคุเถระ
image
4. พระอนุรุทธะเถระ
image
5. พระเทวทัตเถระ
24_0099
image
6. พระอุบาลีเถระ
image
7. พระมหากัจจายนะเถระ ประวัติพระสาวก
image
8. พระปุณณมันตานีบุตรเถระ
25_0007
image
9. ทรงแสดงรัตนสูตร ศรัทธา
07_0269
image
10. อนาถบิณฑิกคหบดีถวายพระเชตวันวิหาร
15_0322
image
11. พระเจ้าปเสนทิโกศลเข้าเฝ้าครั้งแรก
12_0292
image
12. อุปมาด้วยรถ ๗ ผลัด
17_0193
image
13. พระอานนท์เถระบรรลุโสดาบัน ขันธ์ ๕ - อุปาทานขันธ์ ๕
image
14. อาฬวกยักษ์
14_0673
image
15. พระเจ้าปุกกุสาติ ตอนที่ ๑
14_0673
image
16. พระเจ้าปุกกุสาติ ตอนที่ ๒ ธาตุวิภังคสูตร
07_0198
image
1. ทรงอนุญาตเสนาสนะ
05_0045
image
2. ทรงอนุญาตเภสัช 5 ชนิด
25_0079
image
3. ท้าวสักกะถวายบิณฑบาต
11_0073
image
4. พระสารีบุตรทูลสรรเสริญพระพุทธองค์ ญาณของพระพุทธเจ้า
18_0598
image
5. อสิพันธกบุตร
image
6. พระราธเถระ
04_0085
image
7. ทรงอนุญาตวิธีอุปสมบทด้วยญัตติจตุตถกรรม
04_0147
image
8. ทรงอนุญาตวันประชุมสงฆ์และแสดงธรรม
04_0149
image
9. พระพุทธานุญาตปาติโมกขุเทศ
18_0623
image
10. เงินและทองไม่ควรแก่สมณะ
15_0488
image
11. พระโคธิกะปรินิพพาน
11_0207
image
12. ตรัสอาฏานาฏิยสูตร
15_0922
image
13. ทานที่ถวายในพระอริยสงฆ์ที่มีผลมาก
10_0247
image
14. ปัญหาของท้าวสักกะ ตอนที่ ๑
10_0247
image
15. ปัญหาของท้าวสักกะ ตอนที่ ๒
15_0446
image
16. มารกลิ้งศิลาขู่พระพุทธเจ้า
05_0001
image
17. พระโสณโกฬวิสะเถระ
18_0803
image
18. วัจฉโคตรปริพาชกถามปัญหา
25_0424
image
1. โสฬสปัญหา ธรรมเป็นเหตุให้ถึงฝั่ง ปฏิบัติรวบยอด
25_0034
image
2. อุคคเสนบุตรเศรษฐี เหตุแห่งอุปนิสัยพระอรหัตของพระอุคคเสน ประวัติพระสาวก
M07_0241
image
3. กำเนิดชีวกโกมารภัจจ์ ประวัติพระสาวก
07_0349
image
4. พระเทวทัตปรารถนาลาภสักการะ ประวัติพระสาวก
16_0586
image
5. โทษของลาภสักการะ ปกิณกธรรม, การปกครอง
05_0149, 05_0139
image
6. พระพุทธบัญญัติจีวร พระวินัย
05_0058
image
7. อุบาสิกาสุปปิยาถวายเนื้อขา พระวินัย
05_0060
image
8. พระพุทธบัญญัติห้ามฉันเนื้อต่าง ๆ พระวินัย
14_0706
image
9. พระมหาปชาบดีโคตมีถวายจีวร ทาน
image
10. พระพุทธบิดาสวรรคต ปกิณกธรรม
18_0046
image
11. อนิจจาทิธรรมสูตร สิ่งทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยง เป็นต้น เป็นธรรมดา ผัสสายตนะ
image
12. เจ้าศากยะ-โกลิยะวิวาท ทะเลาะวิวาท
27_1738
image
13. ผันทนชาดก การผูกเวรของหมีและไม้ตะคร้อ ทะเลาะวิวาท
27_0586
image
14. ทุททุภายชาดก พวกกระต่ายตื่นตูม ศรัทธา
27_0732
image
15. ลฏุกิกชาดก คติของคนมีเวร ทะเลาะวิวาท
27_0074
image
16. รุกขธรรมชาดก ต้นไม้โดดเดี่ยวย่อมแพ้ลม ความสามัคคี
27_0033
image
17. สัมโมทมานชาดก พินาศเพราะทะเลาะกัน ความสามัคคี
25_0422
image
18. อัตตทัณฑสูตร ความกลัวเกิดจากโทษของตน ปฏิบัติรวบยอด
image
19. พระราชกุมารฝ่ายละ ๒๕๐ องค์ บรรพชา กาม-กามคุณ
28_0296
image
20. กุณาลชาดก นางนกดุเหว่า กาม-กามคุณ
10_0235
image
21. เทพชุมนุม - มหาสมัยสูตร การบรรลุธรรม, ศรัทธา
25_0331
image
22. สัมมาปริพพาชนิยสูตร ผู้เว้นรอบโดยชอบในโลก ปฏิบัติรวบยอด
25_0418
image
23. กลหวิวาทสูตร เหตุเกิดจากของที่รัก เป็นต้น มูลเหตุ
25_0420
image
24. มหาวิยูหสูตร การยึดถือทิฏฐิของตน ทิฏฐิ, การบรรลุธรรม
25_0419
image
25. จูฬวิยูหสูตร ผู้ยินดีในทิฏฐิของตน ทิฏฐิ
25_0412
image
26. ตุวฏกสูตร มีความเห็นแล้วถือมั่น การบรรลุธรรม, ปฏิบัติรวบยอด
25_0417
image
27. ปุราเภทสูตร บุคคลผู้สงบ ปฏิปทา
07_0513
image
1. พระนางมหาปชาบดีโคตมี ประวัติพระสาวก
20_0150
image
2. พระนางยโสธราทรงผนวช ประวัติพระสาวก
33_0165
image
3. พระนางรูปนันทาเถรี ประวัติพระสาวก
15_0912
image
4. ธรรมที่ให้เป็นท้าวสักกะ ปกิณกธรรม
image
5. เมณฑกคหบดี
22_0033
image
6. อุคคหเศรษฐี ฆราวาสธรรม
26_0279
image
7. พระภัททชิเถระ ประวัติพระสาวก
image
8. เสลพราหมณ์
image
9. โปตลิยคฤหบดี
19_1010
image
10. ศรัทธาของพระอริยสาวก อินทรีย์ ๕
05_0088
image
11. โรชะมัลลกษัตริย์ พระวินัย
24_0165, 25_0302
image
12. จุนทกัมมารบุตร ศีลสังวร-อินทรีย์สังวร
05_0089
image
13. วุฑฒบรรพชิต พระวินัย
05_0090
image
14. พระพุทธานุญาตต่าง ๆ พระวินัย
25_0411
image
15. พระจันทาภเถระ ประวัติพระสาวก
25_0315
image
16. อามคันธพราหมณ์ ประวัติพระสาวก
image
2. พระเจ้าอุเทน กำเนิดพระเจ้าอุเทน
image
3. พระนางสามาวดี
image
4. พระนางวาสุลทัตตา
image
5. นางมาคันทิยา
image
6. นางขุชชุตตรา ประวัติพระสาวก
image
7. พระนางมาคันทิยา
19_1712
image
8. สีสปาสูตร เปรียบสิ่งที่ตรัสรู้มีมากเหมือนใบไม้บนต้น
image
9. พระฉันนะ
02_0575
image
10. พระบัญญัติการดื่มสุราเมรัย
05_0238
image
11. ภิกษุชาวเมืองโกสัมพีวิวาท
05_0243
image
12. ทีฆาวุกุมาร
05_0248
image
13. สามัคคีธรรม
image
1. ช้างใหญ่ปาริไลยกะ
image
2. วัตถุสำหรับธรรมวาทีและอธรรมวาที
05_0258
image
3. พระพุทธานุญาตให้ทำสังฆสามัคคี ข้อพึงศีกษา-ประพฤติ-ปฏิบัติของสงฆ์
image
4. อานันทโพธิ์
22_0041
image
5. หลักการใช้โภคทรัพย์
image
6. เศรษฐีชื่อพิฬาลปทกะ
13_0160
image
7. พระภัททาลิ
19_0097
image
8. ธรรมเป็นเครื่องให้ถึงฝั่ง
24_0060
image
9. พระคิริมานนท์อาพาธ
15_0467
image
1. ปิณฑิกสูตร
25_0297
image
2. กสิภารทวาชพราหมณ์
image
3. ปัญหาเทวดา
23_0101
image
1. เวรัญชพราหมณ์
01_0005
image
2. เมืองเวรัญชาเกิดทุพภิกขภัย ฤทธิ์
01_0007
image
3. เหตุให้พระศาสนาดำรงอยู่ไม่นานและนาน
23_0109
image
4. ท้าวปหาราธะจอมอสูร ศรัทธา
01_0009
image
5. เสด็จนิเวศน์เวรัญชพราหมณ์
25_0024
image
7. เอรกปัตตนาคราช
21_0053
image
8. การอยู่ร่วมกัน
image
9. สีหเสนาบดี
22_0044
image
10. อุคคคฤหบดี
13_0133
image
11. การประทานโอวาทแก่พระราหุล
26_0423
image
12. พระอัฑฒกาสีเถรี
01_0010
image
13. พระสุทินน์กลันทบุตร ปฐมปาราชิก
25_0085
image
1. พระเมฆิยเถระ
25_0317
image
2. มงคล ๓๘ ประการ
25_0308
image
3. การแผ่เมตตา
21_0255
image
4. การแสวงหาอันประเสริฐ
image
5. พระปูติคัตตติสสเถระ
25_0047
image
19. พระพาหิยทารุจิริยเถระ บุพกรรม, ประวัติพระสาวก
25_0751
image
20. พระอัญญาโกณฑัญญเถระปรินิพพาน
25_0328
image
1. โอวาทพระราหุล
14_0795
image
2. พระราหุลบรรลุอรหันต์
image
3. นางวิสาขาแต่งงาน
24_0070
image
4. กถาวัตถุ ๑๐
24_0051
image
5. ผู้ฉลาดในวาระจิตของตน การขัดเกลาและละกิเลส
14_0526
image
6. ผู้มีราตรีหนึ่งเจริญ
14_0579
image
7. การจำแนกกรรม
24_0166
image
8. การอุทิศทานให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว ทาน
25_0009
image
9. ขุมทรัพย์
05_0095
image
10. พระพุทธานุญาตให้กรานกฐิน พระวินัย
55_0012
image
12. มารดาของพระกุมารกัสสปเถระ
55_0012
image
13. นิโครธมิคชาดก
26_0175
image
14. พระควัมปติเถระ
24_0015
image
15. ความไม่ประมาทเป็นยอดของกุศลธรรมทั้งหมด
13_0024
image
1. ผู้มีเสขปฏิปทา ข้อพึงศีกษา-ประพฤติ-ปฏิบัติของสงฆ์
18_0326
image
2. อวัสสุตปริยายและอนวัสสุตปริยาย
02_0555
image
3. ทรงอนุญาตการปวารณาปัจจัยเภสัชเป็นนิตย์ พระวินัย, ปาจิตตีย์
image
4. เจ้าสุปปพุทธศากยะ กรรม
image
5. เจ้าหญิงโรหิณี
19_1537
image
6. เจ้าสรกานิศากยะ
19_1596
image
7. พระนางกาฬิโคธา
21_0195
image
8. เจ้าวัปปศากยะ
19_1599
image
9. เจ้านันทิยศากยะ
17_0165
image
10. เหตุที่ต้องดำรงชีพด้วยบิณฑบาต
15_0382
image
11. ความเป็นผู้มีมิตรดีเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์
20_0513
image
12. ศีล สมาธิ ปัญญาของพระเสขะ
24_0046
image
13. ควรรักษาอุโบสถศีล
12_0243
image
14. ธรรมบรรยายที่ไพเราะ
14_0343
image
15. ทรงแสดงมหาสุญญตสูตร
19_1590
image
16. สมบัติของอุบาสก
12_0209
image
17. โทษของกาม
19_1507
image
18. การตายอันไม่เลวทราม
19_1627
image
19. ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจ
24_0218
image
20. ธรรมเป็นเครื่องอยู่
01_0494
image
1. ทรงบัญญัติสิกขาบทการทำกุฎี พระวินัย
02_0349
image
2. ทรงบัญญัติสิกขาบทการขุดดิน พระวินัย
02_0402
image
3. ทรงบัญญัติสิกขาบทการใช้น้ำมีตัวสัตว์ พระวินัย, ปาจิตตีย์
02_0354
image
4. ทรงบัญญัติสิกขาบทการพรากภูตคาม พระวินัย
02_0289
image
5. ทรงบัญญัติสิกขาบทการนอน พระวินัย
image
6. บุรุษเข็ญใจ
image
7. ธิดาช่างหูกเจริญมรณสติ
25_0329
image
8. ความสงสัยของพระวังคีสเถระ
20_0474
image
9. หัตถกราชกุมาร
26_0436
image
10. พระเสลาเถรี ประวัติพระสาวก
33_0174
image
11. พระสิงคาลมาตาเถรี
image
12. สิงคาลกบุตร
image
13. นางสิริมา
26_0016
image
14. สิริมาวิมาน
19_0415
image
15. พระมหากัสสปเถระอาพาธ
25_0043
image
16. พระมหากัสสปเถระสงเคราะห์คนเข็ญใจ
02_0508
image
1. ทรงบัญญัติสิกขาบทการฉันอาหารในเวลาวิกาล พระวินัย, ปาจิตตีย์
02_0648
image
2. ทรงบัญญัติสิกขาบทการอุปสมบทกุลบุตรมีอายุหย่อน ๒๐ ปี พระวินัย, ปาจิตตีย์
02_0610
image
3. ทรงบัญญัติสิกขาบทการอาบน้ำ พระวินัย, ปาจิตตีย์
07_0361
image
4. พระเทวทัตทูลขอปกครองสงฆ์
07_0362
image
5. ปกาสนียกรรม
13_0091
image
6. อภัยราชกุมาร
image
7. พระโสปากเถระ
15_0626
image
8. ธนัญชานีพราหมณ์
image
9. นางเปรตผู้เคยเป็นมารดาของพระสารีบุตร
17_0215
image
10. พระวักกลิเถระ
image
1. ธิดาช่างหูกบรรลุโสดาปัตติผล
22_0077
image
1. ภัยในอนาคต ๑ เร่งความเพียร
22_0078
image
2. ภัยในอนาคต ๒
22_0079
image
3. ภัยในอนาคต ๓
22_0080
image
4. ภัยในอนาคต ๔
22_0201
image
5. เหตุปัจจัยที่ทำให้พระศาสนาเสื่อม
14_0754
image
6. พระปุณณสุนาปรันตเถระ
13_0521
image
7. พระองคุลิมาลเถระ
image
8. สันตติมหาอำมาตย์
05_0129
image
9. ชีวกโกมารภัจจ์ปฏิบัติงานแพทย์ ประวัติพระสาวก
20_0148
image
1. ทรงแต่งตั้งพระอานนท์เป็นพุทธอุปัฏฐากประจำ
05_0135
image
2. พระพุทธานุญาตจีวร
05_0135
image
3. ชีวกโกมารภัจจ์ถวายการรักษา
image
4. นางวิสาขาสร้างบุพพาราม
image
5. วิหารวิมาน
05_0153
image
1. นางวิสาขาขอพร ๘ ประการ
07_0447
image
2. ทรงยกเลิกการแสดงโอวาทปาติโมกข์ พระวินัย
01_0614
image
3. ภิกษุผู้ประทุษร้ายตระกูล พระวินัย
01_0010
image
4. พระสุทินน์กลันทบุตร ปฐมปาราชิก พระวินัย
07_0123
image
6. พระบัญญัติการเหยียบแผ่นผ้า พระวินัย
01_0542
image
7. โจทด้วยอาบัติปาราชิกไม่มีมูล พระวินัย
01_0564
image
8. โจทอ้างเลศบางอย่าง พระวินัย
13_0056
image
9. โปรดชีวกโกมารภัจจ์ พรหมวิหาร
image
1. ตระกูลที่ภิกษุควรเข้าไปและไม่ควรเข้าไป ปฏิปทา
image
2. กำเนิดพระเจ้าวิฑูฑภะ
19_1548
image
3. อนาถบิณฑิกคฤหบดีล้มป่วย ครั้งที่ ๑ ศรัทธา
19_1568
image
4. อนาถบิณฑิกคฤหบดีล้มป่วย ครั้งที่ ๒ ศรัทธา
25_0177
image
5. พระทัพพมัลบุตรปรินิพพาน ศรัทธา
image
6. พระสีวลีเถระ ศรัทธา
image
7. พระขทิรวนิยเรวตเถระ ศรัทธา
09_0178
image
1. โสณทัณฑพราหมณ์ ศรัทธา
01_0176
image
2. ปาราชิกสิกขาบท สิกขาบทที่ ๓ การภาวนา
14_0720
image
3. อนาถบิณฑิกเศรษฐีเสียชีวิต แล้วเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิต ผัสสายตนะ, การภาวนา
15_0354
image
4. คนทั่วไปไม่อาจพยากรณ์พระอรหันต์ ศรัทธา