พุทธกิจ พรรษาที่ ๑๔-๑๕

พระพุทธกิจ คือ กิจแห่งธรรมที่พระผู้มีพระภาคสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปฏิบัติหลังจากตรัสรู้พระสัพพัญญุตญาณด้วยพระปัญญาอันยิ่งของพระองค์เองแล้ว พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญพุทธจริยาอันเป็นประโยชน์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ทรงโปรดเวไนยสัตว์ด้วยพระอัธยาศัยอันเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณ พระปัญญาธิคุณ พระบริสุทธิคุณ ทรงสงเคราะห์โลกทั้งหลายให้เป็นสุข พ้นจากทุกข์ จนบรรลุอมตธรรม  

ชุด พระพุทธกิจ ๔๕ พรรษา นี้ คือส่วนหนึ่งของโครงการแสงธรรมแห่งพระไตรปิฎก คณะผู้จัดทำได้นำเนื้อเรื่องรวมตามพระพุทธกิจขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า นับแต่ที่พระองค์แรกตรัสรู้จวบจนเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน นับรวมเป็น พระพุทธกิจ ๔๕ พรรษา เพื่อให้ผู้ฟังได้เข้าใจอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นว่าในแต่ละพรรษานั้น พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเรื่องใด โปรดบุคคลใด ในบริบทเช่นไร เพื่อผลอันใด ทรงบัญญัติสิกขาบทอะไร เพราะเหตุใด เพื่อผลอันใด อันจักทำให้เข้าถึงแก่นสารของพระพุทธศาสนาอย่างเที่ยงตรง

พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ข้อที่ ชุดที่ สารบัญเรื่อง ว่าด้วย องค์ธรรมหลัก
image
1. บทนำ
32_0001
image
2. พุทธาปทาน พุทธการกธรรม, ศรัทธา
04_0001
image
3. เสวยวิมุตติสุข ศรัทธา
04_0012
image
4. พระปัญจวัคคีย์ ปฏิบัติรวบยอด, ศรัทธา
25_0388
image
5. นาลกดาบส ปฏิปทา
04_0025
image
6. ยสกุลบุตร การบรรลุธรรม
04_0032
image
7. ประกาศพระศาสนา ศรัทธา
04_0036
image
8. สหายภัททวัคคีย์ การบรรลุธรรม
04_0037
image
9. ชฏิล ๓ พี่น้อง ศรัทธา, อายตนะ ๖
04_0056
image
10. พระเจ้าพิมพิสาร ศรัทธา
04_0064
image
11. พระสารีบุตรเถระและพระโมคคัลลานะเถระ ศรัทธา
04_0024
image
12. โอวาทปาติโมกข์ ศรัทธา, กุศล-อกุศล
04_0006, 26_0144
image
13. ตปุสสะ-ภัลลิกะ ศรัทธา
32_0007
image
14. พระปุณณมันตานีบุตรเถระ ประวัติพระสาวก
32_0005
image
15. พระมหากัสสปเถระ ประวัติพระสาวก, ศรัทธา
25_0364
image
16. สภิยปริพาชก ประวัติพระสาวก
33_0136
image
17. พระกาฬุทายีเถระ ประวัติพระสาวก
image
18. เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ การบรรลุธรรม
27_1883
image
19. พระนางยโสธรา ประวัติพระสาวก
26_0326
image
20. เจ้าชายนันทะ ประวัติพระสาวก
04_0118
image
21. ราหุลกุมารบรรพชา ประวัติพระสาวก
27_1410
image
22. มหาธรรมปาลชาดก ปกิณกธรรม
07_0337
image
23. เจ้าศากยะ 6 พระองค์ออกบวช ประวัติพระสาวก
image
24. ทัพพมัลลกุมาร ประวัติพระสาวก
07_0241
image
26. อนาถบิณฑิกคหบดีเข้าเฝ้าครั้งแรก ประวัติพระสาวก
07_0256
image
27. อนาถบิณฑิกคหบดีสร้างพระเชตวัน ประวัติพระสาวก
image
28. บทส่งท้าย
07_0345
image
1. พระภัททิยะเถระ ประวัติพระสาวก
image
2. พระกิมพิละเถระ
image
3. พระภัคคุเถระ
image
4. พระอนุรุทธะเถระ
image
5. พระเทวทัตเถระ
24_0099
image
6. พระอุบาลีเถระ
image
7. พระมหากัจจายนะเถระ ประวัติพระสาวก
image
8. พระปุณณมันตานีบุตรเถระ
25_0007
image
9. ทรงแสดงรัตนสูตร
07_0269
image
10. อนาถบิณฑิกคหบดีถวายพระเชตวันวิหาร
15_0322
image
11. พระเจ้าปเสนทิโกศลเข้าเฝ้าครั้งแรก
12_0292
image
12. อุปมาด้วยรถ ๗ ผลัด
17_0193
image
13. พระอานนท์เถระบรรลุโสดาบัน
image
14. อาฬวกยักษ์
14_0673
image
15. พระเจ้าปุกกุสาติ ตอนที่ ๑
14_0673
image
16. พระเจ้าปุกกุสาติ ตอนที่ ๒ ธาตุวิภังคสูตร
07_0198
image
1. ทรงอนุญาตเสนาสนะ
05_0045
image
2. ทรงอนุญาตเภสัช 5 ชนิด
25_0079
image
3. ท้าวสักกะถวายบิณฑบาต
11_0073
image
4. พระสารีบุตรทูลสรรเสริญพระพุทธองค์
18_0598
image
5. อสิพันธกบุตร
image
6. พระราธเถระ
04_0085
image
7. ทรงอนุญาตวิธีอุปสมบทด้วยญัตติจตุตถกรรม
04_0147
image
8. ทรงอนุญาตวันประชุมสงฆ์และแสดงธรรม
04_0149
image
9. พระพุทธานุญาตปาติโมกขุเทศ
18_0623
image
10. เงินและทองไม่ควรแก่สมณะ
15_0488
image
11. พระโคธิกะปรินิพพาน
11_0207
image
12. ตรัสอาฏานาฏิยสูตร
15_0922
image
13. ทานที่ถวายในพระอริยสงฆ์ที่มีผลมาก
10_0247
image
14. ปัญหาของท้าวสักกะ ตอนที่ ๑
10_0247
image
15. ปัญหาของท้าวสักกะ ตอนที่ ๒
15_0446
image
16. มารกลิ้งศิลาขู่พระพุทธเจ้า
05_0001
image
17. พระโสณโกฬวิสะเถระ
18_0803
image
18. วัจฉโคตรปริพาชกถามปัญหา
25_0424
image
1. โสฬสปัญหา ธรรมเป็นเหตุให้ถึงฝั่ง ปฏิบัติรวบยอด
25_0034
image
2. อุคคเสนบุตรเศรษฐี เหตุแห่งอุปนิสัยพระอรหัตของพระอุคคเสน ประวัติพระสาวก
M07_0241
image
3. กำเนิดชีวกโกมารภัจจ์ ประวัติพระสาวก
07_0349
image
4. พระเทวทัตปรารถนาลาภสักการะ ประวัติพระสาวก
16_0586
image
5. โทษของลาภสักการะ ปกิณกธรรม, การปกครอง
05_0149, 05_0139
image
6. พระพุทธบัญญัติจีวร พระวินัย
05_0058
image
7. อุบาสิกาสุปปิยาถวายเนื้อขา พระวินัย
05_0060
image
8. พระพุทธบัญญัติห้ามฉันเนื้อต่าง ๆ พระวินัย
14_0706
image
9. พระมหาปชาบดีโคตมีถวายจีวร ทาน
image
10. พระพุทธบิดาสวรรคต ปกิณกธรรม
18_0046
image
11. อนิจจาทิธรรมสูตร สิ่งทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยง เป็นต้น เป็นธรรมดา ผัสสายตนะ
image
12. เจ้าศากยะ-โกลิยะวิวาท ทะเลาะวิวาท
27_1738
image
13. ผันทนชาดก การผูกเวรของหมีและไม้ตะคร้อ ทะเลาะวิวาท
27_0586
image
14. ทุททุภายชาดก พวกกระต่ายตื่นตูม ศรัทธา
27_0732
image
15. ลฏุกิกชาดก คติของคนมีเวร ทะเลาะวิวาท
27_0074
image
16. รุกขธรรมชาดก ต้นไม้โดดเดี่ยวย่อมแพ้ลม ความสามัคคี
27_0033
image
17. สัมโมทมานชาดก พินาศเพราะทะเลาะกัน ความสามัคคี
25_0422
image
18. อัตตทัณฑสูตร ความกลัวเกิดจากโทษของตน ปฏิบัติรวบยอด
image
19. พระราชกุมารฝ่ายละ ๒๕๐ องค์ บรรพชา กาม-กามคุณ
28_0296
image
20. กุณาลชาดก นางนกดุเหว่า กาม-กามคุณ
10_0235
image
21. เทพชุมนุม - มหาสมัยสูตร การบรรลุธรรม, ศรัทธา
25_0331
image
22. สัมมาปริพพาชนิยสูตร ผู้เว้นรอบโดยชอบในโลก ปฏิบัติรวบยอด
25_0418
image
23. กลหวิวาทสูตร เหตุเกิดจากของที่รัก เป็นต้น มูลเหตุ
25_0420
image
24. มหาวิยูหสูตร การยึดถือทิฏฐิของตน ทิฏฐิ, การบรรลุธรรม
25_0419
image
25. จูฬวิยูหสูตร ผู้ยินดีในทิฏฐิของตน ทิฏฐิ
25_0412
image
26. ตุวฏกสูตร มีความเห็นแล้วถือมั่น การบรรลุธรรม, ปฏิบัติรวบยอด
25_0417
image
27. ปุราเภทสูตร บุคคลผู้สงบ ปฏิปทา
07_0513
image
1. พระนางมหาปชาบดีโคตมี ประวัติพระสาวก
20_0150
image
2. พระนางยโสธราทรงผนวช ประวัติพระสาวก
33_0165
image
3. พระนางรูปนันทาเถรี ประวัติพระสาวก
15_0912
image
4. ธรรมที่ให้เป็นท้าวสักกะ ปกิณกธรรม
image
5. เมณฑกคหบดี
image
6. อุคคหเศรษฐี
image
7. พระภัททชิเถระ
image
8. เสลพราหมณ์
image
9. โปตลิยคฤหบดี
image
10. ศรัทธาของพระอริยสาวก
image
11. โรชะมัลลกษัตริย์
image
12. จุนทกัมมารบุตร
image
13. วุฑฒบรรพชิต
image
14. พระพุทธานุญาตต่างๆ
image
15. พระจันทาภเถระ
image
16. อามคันธพราหมณ์
image
2. พระเจ้าอุเทน กำเนิดพระเจ้าอุเทน
image
3. พระนางสามาวดี
image
4. พระนางวาสุลทัตตา
image
5. นางมาคันทิยา
image
6. นางขุชชุตตรา ประวัติพระสาวก
image
7. พระนางมาคันทิยา
19_1712
image
8. สีสปาสูตร เปรียบสิ่งที่ตรัสรู้มีมากเหมือนใบไม้บนต้น
image
9. พระฉันนะ
02_0575
image
10. พระบัญญัติการดื่มสุราเมรัย
05_0238
image
11. ภิกษุชาวเมืองโกสัมพีวิวาท
05_0243
image
12. ทีฆาวุกุมาร
05_0248
image
13. สามัคคีธรรม
image
1. ช้างใหญ่ปาริไลยกะ
image
2. วัตถุสำหรับธรรมวาทีและอธรรมวาที
05_0258
image
3. พระพุทธานุญาตให้ทำสังฆสามัคคี
image
4. อานันทโพธิ์
22_0041
image
5. หลักการใช้โภคทรัพย์
image
6. เศรษฐีชื่อพิฬาลปทกะ
13_0160
image
7. พระภัททาลิ
19_0097
image
8. ธรรมเป็นเครื่องให้ถึงฝั่ง
24_0060
image
9. พระคิริมานนท์อาพาธ
15_0467
image
1. ปิณฑิกสูตร
25_0297
image
2. กสิภารทวาชพราหมณ์
image
3. ปัญหาเทวดา
23_0101
image
1. เวรัญชพราหมณ์
01_0005
image
2. เมืองเวรัญชาเกิดทุพภิกขภัย ฤทธิ์
01_0007
image
3. เหตุให้พระศาสนาดำรงอยู่ไม่นานและนาน
23_0109
image
4. ท้าวปหาราธะจอมอสูร
01_0009
image
5. เสด็จนิเวศน์เวรัญชพราหมณ์
25_0024
image
7. เอรกปัตตนาคราช
21_0053
image
8. การอยู่ร่วมกัน
image
9. สีหเสนาบดี
22_0044
image
10. อุคคคฤหบดี
13_0133
image
11. การประทานโอวาทแก่พระราหุล
26_0423
image
12. พระอัฑฒกาสีเถรี
01_0010
image
13. พระสุทินน์กลันทบุตร ปฐมปาราชิก
25_0085
image
1. พระเมฆิยเถระ
25_0317
image
2. มงคล ๓๘ ประการ
25_0308
image
3. การแผ่เมตตา
21_0255
image
4. การแสวงหาอันประเสริฐ
image
5. พระปูติคัตตติสสเถระ
25_0047
image
19. พระพาหิยทารุจิริยเถระ บุพกรรม, ประวัติพระสาวก
25_0751
image
20. พระอัญญาโกณฑัญญเถระปรินิพพาน
25_0328
image
1. โอวาทพระราหุล
14_0795
image
2. พระราหุลบรรลุอรหันต์
image
3. นางวิสาขาแต่งงาน
24_0070
image
4. กถาวัตถุ ๑๐
24_0051
image
5. ผู้ฉลาดในวาระจิตของตน การขัดเกลาและละกิเลส
14_0526
image
6. ผู้มีราตรีหนึ่งเจริญ
14_0579
image
7. การจำแนกกรรม
24_0166
image
8. การอุทิศทานให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว
25_0009
image
9. ขุมทรัพย์
05_0095
image
10. พระพุทธานุญาตให้กรานกฐิน
55_0012
image
12. มารดาของพระกุมารกัสสปเถระ
55_0012
image
13. นิโครธมิคชาดก
26_0175
image
14. พระควัมปติเถระ
24_0015
image
15. ความไม่ประมาทเป็นยอดของกุศลธรรมทั้งหมด
13_0024
image
1. ผู้มีเสขปฏิปทา ข้อพึงศีกษา-ประพฤติ-ปฏิบัติของสงฆ์
18_0326
image
2. อวัสสุตปริยายและอนวัสสุตปริยาย
02_0555
image
3. ทรงอนุญาตการปวารณาปัจจัยเภสัชเป็นนิตย์ พระวินัย, ปาจิตตีย์
image
4. เจ้าสุปปพุทธศากยะ
image
5. เจ้าหญิงโรหิณี
19_1537
image
6. เจ้าสรกานิศากยะ
19_1596
image
7. พระนางกาฬิโคธา
21_0195
image
8. เจ้าวัปปศากยะ
19_1599
image
9. เจ้านันทิยศากยะ
17_0165
image
10. เหตุที่ต้องดำรงชีพด้วยบิณฑบาต
15_0382
image
11. ความเป็นผู้มีมิตรดีเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์
20_0513
image
12. ศีล สมาธิ ปัญญาของพระเสขะ
24_0046
image
13. ควรรักษาอุโบสถศีล
12_0243
image
14. ธรรมบรรยายที่ไพเราะ
14_0343
image
15. ทรงแสดงมหาสุญญตสูตร
19_1590
image
16. สมบัติของอุบาสก
12_0209
image
17. โทษของกาม
19_1507
image
18. การตายอันไม่เลวทราม
19_1627
image
19. ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจ
24_0218
image
20. ธรรมเป็นเครื่องอยู่
01_0494
image
1. ทรงบัญญัติสิกขาบทการทำกุฎี พระวินัย
02_0349
image
2. ทรงบัญญัติสิกขาบทการขุดดิน พระวินัย
02_0402
image
3. ทรงบัญญัติสิกขาบทการใช้น้ำมีตัวสัตว์ พระวินัย, ปาจิตตีย์
02_0354
image
4. ทรงบัญญัติสิกขาบทการพรากภูตคาม พระวินัย
02_0289
image
5. ทรงบัญญัติสิกขาบทการนอน พระวินัย
image
6. บุรุษเข็ญใจ
image
7. ธิดาช่างหูกเจริญมรณสติ
25_0329
image
8. ความสงสัยของพระวังคีสเถระ
20_0474
image
9. หัตถกราชกุมาร
26_0436
image
10. พระเสลาเถรี
33_0174
image
11. พระสิงคาลมาตาเถรี
image
12. สิงคาลกบุตร
image
13. นางสิริมา
26_0016
image
14. สิริมาวิมาน
19_0415
image
15. พระมหากัสสปเถระอาพาธ
25_0043
image
16. พระมหากัสสปเถระสงเคราะห์คนเข็ญใจ
02_0508
image
1. ทรงบัญญัติสิกขาบทการฉันอาหารในเวลาวิกาล พระวินัย, ปาจิตตีย์
02_0648
image
2. ทรงบัญญัติสิกขาบทการอุปสมบทกุลบุตรมีอายุหย่อน ๒๐ ปี พระวินัย, ปาจิตตีย์
02_0610
image
3. ทรงบัญญัติสิกขาบทการอาบน้ำ พระวินัย, ปาจิตตีย์
07_0361
image
4. พระเทวทัตทูลขอปกครองสงฆ์
07_0362
image
5. ปกาสนียกรรม
13_0091
image
6. อภัยราชกุมาร
image
7. พระโสปากเถระ
15_0626
image
8. ธนัญชานีพราหมณ์
image
9. นางเปรตผู้เคยเป็นมารดาของพระสารีบุตร
17_0215
image
10. พระวักกลิเถระ
image
1. ธิดาช่างหูกบรรลุโสดาปัตติผล
22_0077
image
1. ภัยในอนาคต ๑ เร่งความเพียร
22_0078
image
2. ภัยในอนาคต ๒
22_0079
image
3. ภัยในอนาคต ๓
22_0080
image
4. ภัยในอนาคต ๔
22_0201
image
5. เหตุปัจจัยที่ทำให้พระศาสนาเสื่อม
14_0754
image
6. พระปุณณสุนาปรันตเถระ
13_0521
image
7. พระองคุลิมาลเถระ
image
8. สันตติมหาอำมาตย์
05_0129
image
9. ชีวกโกมารภัจจ์ปฏิบัติงานแพทย์ ประวัติพระสาวก
20_0148
image
1. ทรงแต่งตั้งพระอานนท์เป็นพุทธอุปัฏฐากประจำ
05_0135
image
2. พระพุทธานุญาตจีวร
05_0135
image
3. ชีวกโกมารภัจจ์ถวายการรักษา
image
4. นางวิสาขาสร้างบุพพาราม
image
5. วิหารวิมาน

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ

พระพุทธกิจ

พระพุทธกิจ