Main navigation

ธนัญชานีพราหมณ์

เหตุการณ์
พระผู้มีพระภาคทรงตอบปัญหาโปรดพราหมณ์ภารทวาชโคตรเรื่อง บุคคลฆ่าอะไรได้ย่อมนอนเป็นสุข ฆ่าอะไรได้ ย่อมไม่เศร้าโศก เมื่อทรงแสดงธรรมจบ พราหมณ์ภารทวาชโคตรขอถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ แล้วอุปสมบทในสำนักพระผู้มีพระภาค ทำควรเพียร บรรลุอรหันต์ในเวลาไม่นานนัก

นางธนัญชานีพราหมณีผู้เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาค ได้เปล่งอุทานเมื่อก้าวเท้าพลาดว่า ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาค พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ๓ ครั้ง พราหมณ์ภารทวาชโคตร ขัดใจ จึงเข้าไปยกวาทะต่อพระผู้มีพระภาคว่า บุคคลฆ่าอะไรได้ย่อมนอนเป็นสุข ฆ่าอะไรได้ ย่อมไม่เศร้าโศก พระผู้มีพระภาคชอบใจการฆ่าธรรมอะไร เป็นธรรมอันเอก

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า 

บุคคลฆ่าความโกรธได้ย่อมนอนเป็นสุข ฆ่าความโกรธได้ย่อมไม่เศร้าโศก พระอริยะเจ้าทั้งหลายย่อมสรรเสริญการฆ่าความโกรธ อันมีมูลเป็นพิษ มีที่สุดอันคืนคลาย เพราะว่าบุคคลฆ่าความโกรธนั้นได้แล้ว ย่อมไม่เศร้าโศก
อ่าน ธนัญชานีสูตร

อ้างอิง
ธนัญชานีสูตร พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๑๕ ข้อที่ ๖๒๖-๖๓๐ หน้า ๑๙๔-๑๙๕
ลำดับที่
8

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ