Main navigation

สุคติ สุคโต

จิตใจทุกดวงล้วนปรารถนา สุคติ สุคโต เพราะสุคติ คือ ภูมิแห่งความสุข สุคโต คือ ภูมิแห่งบรมสุขนิรันดร์ ซึ่งพระผู้มีพระภาคสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแนะนำไว้ว่าสามารถเข้าถึงได้ด้วยความตั้งมั่นในครรลองธรรม ยกระดับจิตใจให้สูงส่ง ฉลาดในการพิจารณาสละสังขารขันธ์ และสรรพอุปธิ การยึดมั่นถือมั่นทั้งหลาย

โครงการแสงธรรมแห่งพระไตรปิฎก มูลนิธิอุทยานธรรม จึงได้จัดทำพระไตรปิฎกเสียง ชุด สุคติ สุคโต นี้ขึ้น สำหรับกัลยาณชนคนมีบุญทั้งหลาย จะได้ยกระดับสู่ภูมิจิตให้สูงส่ง มีสุคติเป็นทิพสมบัติ และมีสุคโตเป็นนิพพานสมบัติอันเลิศ ประเสริฐสุด

ฟังพระไตรปิฎกเสียงชุด สุคติ สุคโต