Main navigation

สุคติ สุคโต

50224 รายการ

จิตใจทุกดวงล้วนปรารถนา สุคติ สุคโต เพราะสุคติคือภูมิแห่งความสุข สุคโตคือภูมิแห่งบรมสุขนิรันดร์ ซึ่งพระผู้มีพระภาคสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแนะนำไว้ว่าสามารถเข้าถึงได้ด้วย ความตั้งมั่นในครรลองธรรม ยกระดับจิตใจให้สูงส่ง ฉลาดในการพิจารณาสละสังขารขันธ์ และสรรพอุปธิ การยึดมั่นถือมั่นทั้งหลาย

โครงการแสงธรรมแห่งพระไตรปิฎก มูลนิธิอุทยานธรรม จึงได้จัดทำพระไตรปิฎกเสียง ชุด สุคติ สุคโต นี้ขึ้น สำหรับกัลยาณชนคนมีบุญทั้งหลาย จะได้ยกระดับสู่ภูมิจิตให้สูงส่ง มีสุคติเป็นทิพสมบัติ และมีสุคโตเป็นนิพพานสมบัติอันเลิศ ประเสริฐสุด

พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ข้อที่ ชุดที่ สารบัญเรื่อง ว่าด้วย องค์ธรรมหลัก
image
1. บทนำ
22_0327
image
2. อานิสงส์ในการฟังธรรมและใคร่ครวญเนื้อความแห่งธรรม ปกิณกธรรม
20_0478
image
3. เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นธรรมดา สัจธรรม
20_0502
image
4. ภัยที่แม่ลูกก็ช่วยกันไม่ได้ สัจธรรม
19_1628
image
5. ธรรมเพื่อความเบาใจของผู้ป่วย ศรัทธา
19_1568
image
6. พระอานนท์เยี่ยมไข้ ศรัทธา
19_1548
image
7. พระสารีบุตรเยี่ยมไข้ ศรัทธา
19_1416
image
8. พระพุทธองค์ทรงเยี่ยมไข้ การบรรลุธรรม, ศรัทธา
18_0374
image
9. สติสัมปชัญญะพิชิตโรค สติสัมปชัญญะ, เวทนา
19_1283
image
10. วิหารธรรมที่เวทนาไม่ครอบงำ เวทนา
19_0787
image
11. การเจริญสติปัฎฐานเมื่อป่วย มหาสติ
19_0415
image
12. หายป่วยด้วยโพชฌงค์ โพชฌงค์
22_0121
image
13. วิปัสสนาธรรมสำหรับผู้ป่วย สัญญา ๑๐
25_0060
image
14. หายป่วยด้วยสัญญา ๑๐ สัญญา ๑๐
19_0708
image
15. ความเพียรพิชิตโรค สมาธิ
25_0127
image
16. การต่ออายุ การเจริญอิทธิบาท ๔
21_0184
image
17. เหตุให้กลัวและไม่กลัวความตาย ปกิณกธรรม
19_1507
image
18. การตายอันไม่เลวทราม ศรัทธา
22_0287
image
19. ตายอย่างไม่มีความห่วงใย ปกิณกธรรม
image
20. ความตายของผู้มีศีล บุญ-บาป
25_0011
image
21. ความตายของผู้มีศรัทธา ศรัทธา
M40_0175
image
22. ความตายของผู้ทำบุญมาก บุญ-บาป
18_0583
image
23. ความตายของผู้มีปัญญา ศรัทธา, ทาน
19_1630
image
24. น้อมจิตสู่นิพพาน นิพพาน
13_0696
image
25. น้อมจิตสู่พรหมโลก
14_0720
image
26. อิ่มเอิบเพราะไม่ยึดมั่น สักกายะ
18_0090
image
27. ธรรมเพื่ออนุปาทาปรินิพพาน ผัสสายตนะ
17_0222
image
28. ความเป็นอนิจจังแห่งเวทนา สมาธิ, เวทนา
14_0741
image
29. อายตนะไม่เป็นตน อายตนะ ๖
17_0215
image
30. ขันธ์ ๕ ไม่เป็นตน ขันธ์ ๕ - อุปาทานขันธ์ ๕
25_0013
image
31. เปรียบกายนี้เหมือนท่อนไม้ กายานุสสปัสนา
14_0504
image
32. เทวทูต ๕ กรรม, บุญ-บาป
27_0717
image
33. เปรียบความตายเหมือนงูลอกคราบ สัจธรรม
image
34. พิธีกรรมพระบรมศพของพระพุทธบิดา ปกิณกธรรม
33_0157
image
35. พิธีกรรมพระศพพระมหาปชาบดีเถรี ประวัติพระสาวก
image
36. พิธีกรรมศพพระมหาโมคคัลลานเถระ ปกิณกธรรม
image
37. พิธีกรรมศพพระสารีบุตรเถระ ปกิณกธรรม
10_0133
image
38. พิธีกรรมพระบรมศพของพระพุทธเจ้า ปกิณกธรรม
18_0598
image
39. การสวดอ้อนวอนไปสวรรค์ไม่ได้ ศีลสังวร-อินทรีย์สังวร, บุญ-บาป
24_0166
image
40. การอุทิศทานให้แก่ผู้ล่วงลับ ทาน
25_0008
image
41. การอุทิศบุญแก่เปรต บุญ-บาป, ปกิณกธรรม
22_0050
image
42. พิจารณาธรรมคลายโศก สัจธรรม
13_0535
image
43. ทุกข์ย่อมเกิดแต่ของที่รัก สัจธรรม
24_0176
image
44. รักมีเท่าไร ทุกข์ก็มีเท่านั้น สัจธรรม
15_0399
image
45. ชีวิตมีความตายเป็นที่สุด สัจธรรม
25_0026
image
46. ผู้บรรลุธรรมเพราะความรัก กาม-กามคุณ
25_0023
image
47. ผู้เจริญมรณสติไม่กลัวตาย อนุสสติ
image
48. ผู้เห็นความเกิดดับเหมือนเปลวประทีป สัจธรรม, ประวัติพระสาวก
image
49. ผู้เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไป สัจธรรม, ประวัติพระสาวก
image
50. บทส่งท้าย