Main navigation

อรหันตธรรมบท ชุดที่ ๑

อรหันตธรรมบท เป็นบทธรรมและความเป็นมาแห่งพระอรหันต์สมัยพุทธกาลที่แสดงบุญญาภินิหาร วิบากกรรม และปฏิปทาในการบำเพ็ญเพียรของแต่ละท่าน จนบรรลุอรหัตตผล เป็นทั้งแบบอย่าง เป็นทั้งอุทาหรณ์อันชัดเจนแก่ท่านพุทธชนทั้งหลายในการเลือกปฏิปทาที่เหมาะสมกับตน

มูลนิธิอุทยานธรรมได้จัดทำซีดีพระไตรปิฎกเสียงสมจริงอรหันตธรรมบท ชุดที่ ๑ ขึ้น เมื่อท่านฟังอรหันตธรรมบทนี้ พึงวิปัสสนากฎแห่งกรรม พุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ และอนุโมทนากับทุกท่านที่บรรลุธรรม เพื่อเจริญปัญญาพละ และนิพพานปัจจัยให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ยิ่งขึ้น

 

ฟังพระไตรปิฎกเสียง ชุด อรหันตธรรมบท