อรหันตธรรมบท ชุดที่ ๓

37892 รายการ

อรหันตธรรมบท เป็นบทธรรมและความเป็นมาแห่งพระอรหันต์สมัยพุทธกาลที่แสดงบุญญาภินิหาร วิบากกรรม และปฏิปทาในการบำเพ็ญเพียรของแต่ละท่าน จนบรรลุอรหัตตผล เป็นทั้งแบบอย่าง เป็นทั้งอุทาหรณ์อันชัดเจนแก่ท่านพุทธชนทั้งหลายในการเลือกปฏิปทาที่เหมาะสมกับตน

มูลนิธิอุทยานธรรมได้จัดทำซีดีพระไตรปิฎกเสียงสมจริงอรหันตธรรมบท ชุดที่ ๑ ขึ้น เมื่อท่านฟังอรหันตธรรมบทนี้ พึงวิปัสสนากฎแห่งกรรม พุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ และอนุโมทนากับทุกท่านที่บรรลุธรรม เพื่อเจริญปัญญาพละ และนิพพานปัจจัยให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ยิ่งขึ้น

พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ข้อที่ ชุดที่ สารบัญเรื่อง ว่าด้วย องค์ธรรมหลัก
image
1. บทนำ
25_0011
image
2. ความสำคัญของใจ
25_0011
image
3. การไม่สำรวมอินทรีย์
25_0036
image
4. ผู้ประหารกาม
25_0015
image
5. ข้อปฏิบัติเพื่อลาภและเพื่อนิพพาน
25_0036
image
6. ผู้รู้จุติและอุบัติ
25_0030
image
7. ทางเกิดแห่งปัญญา
25_0034
image
8. ผู้ถึงฝั่งแห่งภพ
25_0031
image
9. ผู้ละทิ้งกิจที่ควรทำ
25_0022
image
10. ตนเองฝึกได้ยาก
25_0032
image
11. คุ้มครองตน
25_0023
image
12. ผู้ยังโลกนี้ให้สว่าง
25_0013
image
13. การกั้นจิต
25_0029
image
14. ผู้เป็นเถระ
25_0026
image
15. ผู้มีจิตไม่ปฏิพัทธ์
25_0021
image
16. กระดูก
25_0017
image
17. ใจเป็นประธาน
25_0012
image
18. การเห็นภัยในความประมาท
25_0014
image
19. ผู้ตัดพวงดอกไม้ของมาร
25_0030
image
20. ตัดความรักของตน
25_0013
image
21. จิตอันราคะไม่ซึมซาบ
25_0018
image
22. ชีวิตของผู้มีความเพียร
25_0020
image
23. กีดกันอกุศลด้วยความละอาย
25_0035
image
24. เตือนตนด้วยตน
25_0035
image
25. ผู้ไม่เสื่อมจากสัทธรรม
image
26. บทส่งท้าย
image
27. ประมวลธรรมบท
image
1. บทนำ
40_0011
image
2. ผู้มีส่วนและไม่มีส่วนแห่งสามัญผล
43_0031
image
3. ไม่พึงเป็นผู้เดินทางไกล
43_0029
image
4. ไม่ควรวางใจ
43_0030
image
5. ผู้ไม่พบทางแห่งปัญญา
43_0032
image
6. การบวชที่ย่อหย่อน
42_0024
image
7. ความเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้า
41_0016
image
8. บัณฑิตไม่ทำบาป
41_0016
image
9. ผู้ชี้บอกขุมทรัพย์ให้
41_0018
image
10. ผู้เห็นธรรมอันยอดเยี่ยม
40_0012
image
11. ผู้อยู่ใกล้พระนิพพาน
41_0014
image
12. ทางที่มารหาไม่พบ
43_0033
image
13. เที่ยวไปคนเดียวดีกว่า
43_0036
image
14. ผู้ไม่คลุกคลีด้วยหมู่
43_0033
image
15. เหมือนบุรุษผู้กุมขอ
43_0034
image
16. ผู้หวนไปสู่ป่าอีก
41_0015
image
17. ผู้บริโภคโภชนะด้วยปลายหญ้าคา
image
18. สรณะอันเกษมคือพระรัตนตรัย
image
19. ผู้ประดับกาย ประพฤติธรรม
41_0018
image
20. ยอดนักรบในสงคราม
42_0020
image
21. ผู้ฝึกตน
image
22. การทำที่พึ่งด้วยธรรม
40_0013
image
23. จิตที่นำความสุขมาให้
42_0019
image
24. เว้นบาปเหมือนเว้นยาพิษและทางมีภัย
43_0036
image
25. ผู้ถอนลิ่มสลักได้แล้ว
43_0030
image
26. อริยมรรค
43_0030
image
27. ทางแห่งความบริสุทธิ์
42_0021
image
28. นครกระดูก
image
29. กายนี้เหมือนท่อนไม้ไร้ประโยชน์
42_0025
image
30. ผู้ดื่มรสอันเกิดแต่วิเวก
image
31. ประมวลธรรมบท
image
32. บทส่งท้าย
image
1. บทนำ
image
2. บริสุทธิ์ดังดวงจันทร์ พระจันทาภเถระ
image
3. เหมือนปาธุลีทวนลม นายพรานสุนัขชื่อโกกะ
image
4. เหมือนกังสดาลปากขาด พระโกณฑธานเถระ
42_0224
image
5. ประโยชน์ของตน พระอัตตทัตถเถระ
image
6. ผู้มีกัลยาณมิตรเป็นเพื่อน พระฉันนเถระ
image
7. มลทินของมนต์ พระโลฬุทายีเถระ
43_0073
image
8. ผู้ทรงธรรม พระเอกุทานเถระ
image
9. ความประเสริฐแห่งผู้มีศีล สังกิจจสามเณร
image
10. ผู้ยังโลกให้สว่าง สุมนสามเณร
image
11. สถานที่อันน่ารื่นรมย์ พระขทิรวนิยเรวตเถระ
image
12. ป่าเป็นที่รื่นรมย์ของผู้ไม่แสวงหากาม หญิงคนใดคนหนึ่ง
40_0412
image
13. จิตนี้เที่ยวไปไกล พระภาคิไนยสังฆรักขิตเถระ
image
14. จิตที่ตั้งไว้ชอบ พระโสไรยเถระ
43_0491
image
15. ถ้อยคำไม่ระคายหู พระปิลินทวัจฉเถระ
image
16. ผู้คายโลกามิส พระสันตกายเถระ
image
17. ผู้ออกจากโลก ภิกษุ ๓๐ รูป
image
18. ผู้วางอาชญาได้แล้ว ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง
image
19. ผู้เป็นที่รักของมหาชน เด็ก ๕๐๐ คน
image
20. ผู้มีวัตรดี พระสารีบุตรเถระ
image
21. ผู้ไม่มีความกังวล พระธรรมทินนาเถรี
image
22. เหมือนมะลิเครือปล่อยดอก ภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป
image
23. ผู้เลือกเก็บดอกไม้ ภิกษุ ๕๐๐ รูปผู้ขวนขวายในปฐวีกถา
image
24. เห็นโลกเหมือนพยับแดด ภิกษุผู้เจริญวิปัสสนา
image
25. ราคะกับจิต พระนันทเถระ
image
26. คาถาพัน พระทารุจีริยเถระ
image
27. สัตว์โลกมืดบอด ธิดานายช่างหูก
image
28. รูปนี้ พระอุตตราเถรี
image
29. คนพาลเห็นบาปเหมือนของหวาน พระอุบลวรรณาเถรี
image
30. เหมือนแมงมุมตกไปในใยของตัว พระนางเขมา
image
31. ประมวลธรรมบท
image
32. บทส่งท้าย