Main navigation

อานุภาพกรรม

พระไตรปิฎกเสียงสมจริง ชุด อานุภาพกรรม เป็นเรื่องจริงที่ปรากฏขึ้นแก่ผู้ทำกรรมประเภทต่าง ๆ ไว้ และต้องเสวยวิบากหรืออานิสงส์ ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า

กฎแห่งกรรม เป็นกฎจักรวาลที่กำกับจิตใจทั้งจักรวาลให้ได้รับผลที่เป็นธรรมสมควรแก่กรรมที่ตนทำ โดยมีวิบากและอานิสงส์ปรับเกลี่ยความเป็นธรรม

บุคคลทั้งจักรวาล ไม่ว่ายาก ดี มี จน แก่ เด็ก มีอำนาจ ด้อยอำนาจ มีการศึกษา ไร้การศึกษา มีชื่อเสียงโด่งดัง มีชื่อเสียงไม่โด่งดัง เป็นที่รัก เป็นที่ชัง หรืออยู่ในฐานะ ตำแหน่งใด ๆ ในจักรวาล ล้วนเสมอภาคกันภายใต้กฎแห่งกรรมทั้งสิ้น

จึงเป็นการสมควรที่ทุกท่าน จะตั้งใจ ใส่ใจ ศึกษาให้เข้าใจจริง เพื่อละกรรมที่เป็นโทษ เจริญกรรมที่เป็นประโยชน์ ยกระดับนิสัยและพฤติกรรม เพื่อความสุขความเจริญของตน และของบุคคลที่ตนรักยิ่ง ๆ ขึ้นไป

 

ฟังพระไตรปิฎกเสียง ชุด อานุภาพกรรม