อานุภาพกรรม

39755 รายการ

พระไตรปิฎกเสียงสมจริง ชุดอานุภาพกรรม เป็นเรื่องจริงที่ปรากฏขึ้นแก่ผู้ทำกรรมประเภทต่าง ๆ ไว้ และต้องเสวยวิบากหรืออานิสงส์ ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า

กฎแห่งกรรม เป็นกฎจักรวาลที่กำกับจิตใจทั้งจักรวาลให้ได้รับผลที่เป็นธรรมสมควรแก่กรรมที่ตนทำ โดยมีวิบากและอานิสงส์ปรับเกลี่ยความเป็นธรรม

บุคคลทั้งจักรวาล ไม่ว่ายาก ดี มี จน แก่ เด็ก มีอำนาจ ด้อยอำนาจ มีการศึกษา ไร้การศึกษา มีชื่อเสียงโด่งดัง มีชื่อเสียงไม่โด่งดัง เป็นที่รัก เป็นที่ชัง หรืออยู่ในฐานะ ตำแหน่งใด ๆ ในจักรวาล ล้วนเสมอภาคกันภายใต้กฎแห่งกรรมทั้งสิ้น

จึงเป็นการสมควรที่ทุกท่าน จะตั้งใจ ใส่ใจ ศึกษาให้เข้าใจจริง เพื่อละกรรมที่เป็นโทษ เจริญกรรมที่เป็นประโยชน์ ยกระดับนิสัยและพฤติกรรม เพื่อความสุขความเจริญของตน และของบุคคลที่ตนรักยิ่ง ๆ ขึ้นไป

 

พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ข้อที่ ชุดที่ สารบัญเรื่อง ว่าด้วย องค์ธรรมหลัก
image
1. บทนำ อานุภาพกรรม
26_0009
image
2. ปทีปวิมาน ผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในปทีปวิมาน
26_0005
image
3. กุญชรวิมาน ผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในกุญชรวิมาน
26_0048
image
4. อุจฉุวิมาน ผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในอุจฉุวิมาน
26_0020
image
5. อาจามทายิกาวิมาน ผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในอาจามทายิกาวิมาน
26_0034
image
6. ทัททัลลวิมาน ผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในทัททัลลวิมาน
26_0079
image
7. อัมพวิมาน ผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในอัมพวิมาน
26_0008
image
8. นาวาวิมาน ผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในนาวาวิมาน
26_0043
image
9. กัญชิกทายิกาวิมาน ผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในกัญชิกทายิกาวิมาน
26_0078
image
10. สุวรรณวิมาน ผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในสุวรรณวิมาน
26_0044
image
11. วิหารวิมาน ผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในวิหารวิมาน
26_0052
image
12. เรวดีวิมาน ผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในเรวดีวิมาน บุญ-บาป
26_0098
image
13. สังสารโมจกเปตวัตถุ ไม่ทำบุญไปเป็นนางเปรต
18_0105
image
14. จูฬเสฏฐีเปตวัตถุ บุพกรรมของจูฬเสฏฐีเปรต
26_0116
image
15. เสรินีเปตวัตถุ บุพกรรมของเสรินีเปรต
26_0094
image
16. มหาเปสการเปตวัตถุ บุพกรรมของเปรตกินมูตร คูถ
26_0099
image
17. สาริปุตตเถรมาตุเปติวัตถุ นางเปรตเคยเป็นมารดาพระสารีบุตร
26_0035
image
18. เสสวดีวิมาน ผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในเสสวดีวิมาน
26_0047
image
19. ปีตวิมาน ผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในปีตวิมาน
26_0036
image
20. มัลลิกาวิมาน ผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในมัลลิกาวิมาน
26_0082
image
21. อเนกวัณณวิมาน ผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในอเนกวัณณวิมาน
26_0120
image
22. ธาตุวิวัณณเปตวัตถุ บุพกรรมของธาตุวิวัณณเปรต
26_0053
image
23. ฉัตตมาณวกวิมาน ผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในฉัตตมาณวกวิมาน
26_0017
image
24. เปสการิยวิมาน ผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในเปสการิยวิมาน
26_0024
image
25. อุโบสถวิมาน ผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในอุโบสถวิมาน
26_0026
image
26. สุทินนาวิมาน ผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในสุทินนาวิมาน
26_0084
image
27. เสริสสกวิมาน ผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในเสริสสกวิมาน
26_0104
image
28. ธนปาลเปตวัตถุ บุพกรรมของธนปาลเปรต
26_0117
image
29. มิคลุททกเปตวัตถุ บุพกรรมของเปรตพรานเนื้อ
26_0055
image
30. ทวารปาลกวิมาน ผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในทวารปาลกวิมาน
26_0119
image
31. กูฏวินิจฉยกเปตวัตถุ บุพกรรมของเปรตผู้พิพากษาโกง
26_0087
image
32. สูกรเปตวัตถุ บุพกรรมของเปรตปากหมู
26_0088
image
33. ปูตีมุขเปตวัตถุ บุพกรรมของเปรตปากเน่า
26_0107
image
34. อุตตรมาตุเปตวัตถุ บุพกรรมของอุตตรมาตุเปรต
26_0096
image
35. นาคเปตวัตถุ บุพกรรมของเปรตกินน้ำเลือดน้ำหนอง
26_0128
image
36. คูถขาทิกเปตวัตถุ บุพกรรมของเปรตกินคูถ
26_0032
image
37. ลตาวิมาน ผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในลตาวิมาน
26_0100
image
38. มัตตาเปติวัตถุ บุญกรรมของนางมัตตาเปรต
26_0101
image
39. นันทาเปตวัตถุ บุพกรรมของนางนันทาเปรต
26_0109
image
40. กรรณมุณฑเปตวัตถุ บุพกรรมของนางเวมานิกเปรต
26_0091
image
41. ปัญจปุตตขาทิกเปตวัตถุ บุพกรรมของเปรตกินลูกคราวละ ๕ คน
26_0051
image
42. มัณฑุกเทวปุตตวิมาน บุญกรรมของมัณฑุกเทพบุตร
26_0041
image
43. นาควิมาน ผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในนาควิมาน
26_0050
image
44. รัชชุมาลาวิมาน ผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในรัชชุมาลาวิมาน
26_0018
image
45. ทาสีวิมาน บุญที่ทำให้ไปเกิดในทาสีวิมาน
26_0016
image
46. สิริมาวิมาน ผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในสิริมาวิมาน
26_0037
image
47. วิสาลักขิวิมาน ผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในวิสาลักขิวิมาน
26_0123
image
48. นันทิกาเปตวัตถุ บุพกรรมของนางนันทิกาเปรต
26_0121
image
49. อัมพสักขรเปตวัตถุ พระเจ้าอัมพสักขระทรงสนทนากับเปรตเปลือย
image
50. บทส่งท้าย