Main navigation

อานุภาพกรรม ชุดที่ ๒

52245 รายการ

พระไตรปิฎกเสียงสมจริง ชุดอานุภาพกรรม เป็นเรื่องจริงที่ปรากฏขึ้นแก่ผู้ทำกรรมประเภทต่าง ๆ ไว้ และต้องเสวยวิบากหรืออานิสงส์ ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า

กฎแห่งกรรม เป็นกฎจักรวาลที่กำกับจิตใจทั้งจักรวาลให้ได้รับผลที่เป็นธรรมสมควรแก่กรรมที่ตนทำ โดยมีวิบากและอานิสงส์ปรับเกลี่ยความเป็นธรรม

บุคคลทั้งจักรวาล ไม่ว่ายาก ดี มี จน แก่ เด็ก มีอำนาจ ด้อยอำนาจ มีการศึกษา ไร้การศึกษา มีชื่อเสียงโด่งดัง มีชื่อเสียงไม่โด่งดัง เป็นที่รัก เป็นที่ชัง หรืออยู่ในฐานะ ตำแหน่งใด ๆ ในจักรวาล ล้วนเสมอภาคกันภายใต้กฎแห่งกรรมทั้งสิ้น

จึงเป็นการสมควรที่ทุกท่าน จะตั้งใจ ใส่ใจ ศึกษาให้เข้าใจจริง เพื่อละกรรมที่เป็นโทษ เจริญกรรมที่เป็นประโยชน์ ยกระดับนิสัยและพฤติกรรม เพื่อความสุขความเจริญของตน และของบุคคลที่ตนรักยิ่ง ๆ ขึ้นไป

 

พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ข้อที่ ชุดที่ สารบัญเรื่อง ว่าด้วย องค์ธรรมหลัก
image
1. บทนำ อานุภาพกรรม
26_0009
image
2. ปทีปวิมาน ผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในปทีปวิมาน
26_0005
image
3. กุญชรวิมาน ผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในกุญชรวิมาน
26_0048
image
4. อุจฉุวิมาน ผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในอุจฉุวิมาน
26_0020
image
5. อาจามทายิกาวิมาน ผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในอาจามทายิกาวิมาน
26_0034
image
6. ทัททัลลวิมาน ผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในทัททัลลวิมาน
26_0079
image
7. อัมพวิมาน ผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในอัมพวิมาน
26_0008
image
8. นาวาวิมาน ผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในนาวาวิมาน
26_0043
image
9. กัญชิกทายิกาวิมาน ผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในกัญชิกทายิกาวิมาน
26_0078
image
10. สุวรรณวิมาน ผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในสุวรรณวิมาน
26_0044
image
11. วิหารวิมาน ผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในวิหารวิมาน
26_0052
image
12. เรวดีวิมาน ผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในเรวดีวิมาน บุญ-บาป
26_0098
image
13. สังสารโมจกเปตวัตถุ ไม่ทำบุญไปเป็นนางเปรต
18_0105
image
14. จูฬเสฏฐีเปตวัตถุ บุพกรรมของจูฬเสฏฐีเปรต
26_0116
image
15. เสรินีเปตวัตถุ บุพกรรมของเสรินีเปรต
26_0094
image
16. มหาเปสการเปตวัตถุ บุพกรรมของเปรตกินมูตร คูถ
26_0099
image
17. สาริปุตตเถรมาตุเปติวัตถุ นางเปรตเคยเป็นมารดาพระสารีบุตร
26_0035
image
18. เสสวดีวิมาน ผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในเสสวดีวิมาน
26_0047
image
19. ปีตวิมาน ผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในปีตวิมาน
26_0036
image
20. มัลลิกาวิมาน ผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในมัลลิกาวิมาน
26_0082
image
21. อเนกวัณณวิมาน ผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในอเนกวัณณวิมาน
26_0120
image
22. ธาตุวิวัณณเปตวัตถุ บุพกรรมของธาตุวิวัณณเปรต
26_0053
image
23. ฉัตตมาณวกวิมาน ผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในฉัตตมาณวกวิมาน
26_0017
image
24. เปสการิยวิมาน ผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในเปสการิยวิมาน
26_0024
image
25. อุโบสถวิมาน ผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในอุโบสถวิมาน
26_0026
image
26. สุทินนาวิมาน ผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในสุทินนาวิมาน
26_0084
image
27. เสริสสกวิมาน ผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในเสริสสกวิมาน
26_0104
image
28. ธนปาลเปตวัตถุ บุพกรรมของธนปาลเปรต
26_0117
image
29. มิคลุททกเปตวัตถุ บุพกรรมของเปรตพรานเนื้อ
26_0055
image
30. ทวารปาลกวิมาน ผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในทวารปาลกวิมาน
26_0119
image
31. กูฏวินิจฉยกเปตวัตถุ บุพกรรมของเปรตผู้พิพากษาโกง
26_0087
image
32. สูกรเปตวัตถุ บุพกรรมของเปรตปากหมู
26_0088
image
33. ปูตีมุขเปตวัตถุ บุพกรรมของเปรตปากเน่า
26_0107
image
34. อุตตรมาตุเปตวัตถุ บุพกรรมของอุตตรมาตุเปรต
26_0096
image
35. นาคเปตวัตถุ บุพกรรมของเปรตกินน้ำเลือดน้ำหนอง
26_0128
image
36. คูถขาทิกเปตวัตถุ บุพกรรมของเปรตกินคูถ
26_0032
image
37. ลตาวิมาน ผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในลตาวิมาน
26_0100
image
38. มัตตาเปติวัตถุ บุญกรรมของนางมัตตาเปรต
26_0101
image
39. นันทาเปตวัตถุ บุพกรรมของนางนันทาเปรต
26_0109
image
40. กรรณมุณฑเปตวัตถุ บุพกรรมของนางเวมานิกเปรต
26_0091
image
41. ปัญจปุตตขาทิกเปตวัตถุ บุพกรรมของเปรตกินลูกคราวละ ๕ คน
26_0051
image
42. มัณฑุกเทวปุตตวิมาน บุญกรรมของมัณฑุกเทพบุตร
26_0041
image
43. นาควิมาน ผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในนาควิมาน
26_0050
image
44. รัชชุมาลาวิมาน ผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในรัชชุมาลาวิมาน
26_0018
image
45. ทาสีวิมาน บุญที่ทำให้ไปเกิดในทาสีวิมาน
26_0016
image
46. สิริมาวิมาน ผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในสิริมาวิมาน
26_0037
image
47. วิสาลักขิวิมาน ผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในวิสาลักขิวิมาน
26_0123
image
48. นันทิกาเปตวัตถุ บุพกรรมของนางนันทิกาเปรต
26_0121
image
49. อัมพสักขรเปตวัตถุ พระเจ้าอัมพสักขระทรงสนทนากับเปรตเปลือย
image
50. บทส่งท้าย
image
1. บทนำ อานุภาพกรรม ชุดที่ ๒ กรรม
image
2. ปิฐวิมานที่ ๒ ทำบุญอะไรจึงเป็นเทพธิดาสวยงาม กรรม
image
3. นาวาวิมาน ๑ ผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในนาวาวิมาน กรรม
image
4. ติลทักขิณวิมาน ผลบุญที่ทำให้เกิดในติลทักขิณวิมาน กรรม
image
5. ปติพพตาวิมาน ๑ ผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในปติพพตาวิมาน ที่ ๑ กรรม
image
6. ปติพพตาวิมาน ๒ ผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในปติพพตาวิมาน ที่ ๒ กรรม
image
7. สุณิสาวิมาน ๑ ผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในสุณิสาวิมานที่ ๑ กรรม
image
8. ลขุมาวิมาน ผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในลขุมาวิมาน กรรม
image
9. อาจามทายิกาวิมาน ผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในอาจามทายิกาวิมาน กรรม
image
10. จัณฑาลิวิมาน ผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในจัณฑาลิวิมาน กรรม
image
11. กรณียวิมาน ๑ ผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในกรณียวิมาน กรรม
image
12. ผลทายกวิมาน ผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในผลทายกวิมาน กรรม
image
13. ภิกขาทายกวิมาน ผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในภิกขาทายกวิมาน กรรม
image
14. มณิถูณวิมาน ผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในมณิถูณวิมาน กรรม
image
15. กัณฐกวิมาน ผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในกัณฐกวิมาน กรรม
image
16. กัณหเปตวัตถุ บัณฑิตถวายโอวาทแก่กษัตริย์ กรรม
image
17. อุจฉุเปตวัตถุ บุพกรรมของเปรตในไร่อ้อย กรรม
image
18. คณเปตวัตถุ บุพกรรมของนางเปรตผอม กรรม
image
19. ปาฏลีปุตตเปตวัตถุ บุพกรรมของเปรตในมหาสมุทร กรรม
image
20. อักขรุกขเปตวัตถุ เทวดาเตือนอุบาสก กรรม
image
21. โภคสังหรเปตวัตถุ บุพกรรมของเปรตรวบรวมโภคะ กรรม
image
22. สัฏฐีกูฏสหัสสเปตวัตถุ บุพกรรมของเปรตหกหมื่นค้อน กรรม