Main navigation

อารยธรรมบท ชุดที่ ๒

อารยธรรมบท เป็นบทธรรมและความเป็นมาของฆราวาสอริยะ และคฤหัสถ์สัมมาชนในสมัยพุทธกาล ที่แสดง คติ จุติ อุบัติ วิธีการเจริญธรรม และอานิสงส์ที่แต่ละท่านได้รับ เป็นแบบเรียนการดำเนินชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ ที่ชัดเจน

โครงการแสงธรรมแห่งพระไตรปิฎก มูลนิธิอุทยานธรรม จึงได้จัดทำซีดีพระไตรปิฎกเสียงสมจริงอารยธรรมบท ชุดที่ ๑ ขึ้น เพื่อให้ท่านได้ศึกษา เหตุปัจจัยแห่งความเป็นไป อุปสรรค และความสำเร็จของชีวิตรูปแบบต่าง ๆ และนำมาจัดระเบียบวิถีอารยะแห่งชีวิตของตนให้คุ้มค่าสูงสุด เจริญทั้งทางโลกและทางธรรม รุ่งเรืองในมรรค ผล สวรรค์ นิพพาน ยิ่ง ๆ ขึ้นไป

 

ฟังพระไตรปิฎกเสียง ชุด อารยธรรมบท