อารยธรรมบท ชุดที่ ๒

39302 รายการ

อารยธรรมบท เป็นบทธรรมและความเป็นมาของฆราวาสอริยะ และคฤหัสถ์สัมมาชนในสมัยพุทธกาล ที่แสดง คติ จุติ อุบัติ วิธีการเจริญธรรม และอานิสงส์ที่แต่ละท่านได้รับ เป็นแบบเรียนการดำเนินชีวิตในรูปแบบต่างๆ ที่ชัดเจน

โครงการแสงธรรมแห่งพระไตรปิฎก มูลนิธิอุทยานธรรม จึงได้จัดทำซีดีพระไตรปิฎกเสียงสมจริงอารยธรรมบท ชุดที่ ๑ ขึ้น เพื่อให้ท่านได้ศึกษา เหตุปัจจัยแห่งความเป็นไป อุปสรรค และความสำเร็จของชีวิตรูปแบบต่างๆ และนำมาจัดระเบียบวิถีอารยะแห่งชีวิตของตนให้คุ้มค่าสูงสุด เจริญทั้งทางโลกและทางธรรม รุ่งเรืองในมรรค ผล สวรรค์ นิพพาน ยิ่ง ๆ ขึ้นไป

พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ข้อที่ ชุดที่ สารบัญเรื่อง ว่าด้วย องค์ธรรมหลัก
image
1. บทนำ อารยธรรมบท ชุดที่ ๑
25_0012
image
2. ทางแห่งการบรรลุสุขอันไพบูลย์
25_0013
image
3. จิตที่ตั้งไว้ผิด
25_0015
image
4. คนโง่สำคัญตนว่าฉลาด
25_0015
image
5. กรรมอันทำให้เดือดร้อนภายหลัง
image
6. เสมือนแมลงภู่เชยเกสรดอกไม้
25_0016
image
7. ผู้ถึงฝั่งมีน้อย
25_0020
image
8. ผู้ปรารถนาวิวัฏฏะ
25_0012
image
9. ธรรมเป็นเหตุให้ยศเจริญ
25_0018
image
10. ธรรมเป็นเหตุให้อายุยืน
25_0011
image
11. ผู้ต้องเศร้าโศกในโลกทั้งสอง
image
12. ผู้บันเทิงในโลกทั้งสอง
25_0021
image
13. เพลิงแห่งโลก
25_0033
image
14. ผู้ซึ่งต้องเข้าห้องบ่อยๆ
25_0027
image
15. การนินทาและสรรเสริญ
25_0028
image
16. ขุดรากของตน
25_0029
image
17. ผู้มีปัญญาคุ้มครองธรรม
25_0032
image
18. ความชั่วไม่ทำเลยดีกว่า
25_0034
image
19. โภคะฆ่าคนทรามปัญญา
25_0031
image
20. สัตบุรุษย่อมปรากฏในที่ไกล
25_0025
image
21. สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี
25_0026
image
22. ความโศกเกิดจากกาม
25_0030
image
23. ควรทำความเพียรในวันนี้
25_0035
image
24. ผู้สมนามว่าภิกษุ
25_0036
image
25. พึงตัดกระแสตัณหา
image
26. บทส่งท้าย
image
27. ประมวลธรรมบท
image
1. บทนำ อารยธรรมบท ชุดที่ ๒
image
2. ไม่ได้ทรัพย์เมื่อหนุ่ม
image
3. เหมือนใบไม้เหลือง
image
4. ผู้ใคร่สุขย่อมไม่เบียดเบียนผู้อื่น
image
5. โทษแห่งการประพฤติผิดในกาม
42_0022
image
6. บาปอันเกิดขึ้นในตน
42_0022
image
7. ความบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์
43_0032
image
8. ผู้เห็นโทษว่าไม่เป็นโทษ
41_0018
image
9. การบูชาท่านที่ควรบูชา
image
10. การบำเรอไฟ
image
11. ท่านผู้ดำเนินตรง
image
12. โทษของคนอื่น บุพกรรม
image
13. ความสั่งสมบุญทำให้เกิดสุข
image
14. ผู้เพลิดเพลินในโลกทั้งสอง
image
15. กำจัดมลทินทีละน้อย
image
16. ใจที่น้อมไปในบาป
image
17. อาสวะตั้งอยู่ไม่ได้
image
18. ผู้ได้นามว่าภิกษุ
image
19. โสดาปัตติผลประเสริฐกว่าความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวง
image
20. กิจของตน
image
21. พระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง
image
22. เหมือนมือไม่มีแผล
image
23. การชนะความโกรธ
image
24. วาจาสุภาษิตเหมือนดอกไม้
image
25. ผู้ตื่นอยู่
image
26. ความชนะที่ไม่กลับแพ้อีก
image
27. ความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รัก
image
28. ความโศกเกิดจากตัณหา
image
29. ผู้ไม่อิ่มในกาม
image
30. ความโศกเกิดจากสิ่งที่รัก
image
31. ประมวลธรรมบท
image
32. บทส่งท้าย