ปฐมาปุตตกสูตร

ว่าด้วย
คนชั่วย่อมไม่บริโภคและให้ทาน
เหตุการณ์
พระเจ้าปเสนทิโกศลกราบทูลพระผู้มีพระภาคเรื่องเศรษฐีในนครถึงแก่กรรมไม่มีบุตรรับมรดก พระองค์ได้ให้ขนทรัพย์สมบัติมากมายนั้นมาไว้ภายในพระราชวัง เศรษฐีนั้นไม่ใช้ทรัพย์สมบัติ ใช้ชีวิตอย่างตระหนี่

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า
 
อสัตบุรุษได้โภคะอันโอฬารแล้ว ไม่ยังตน มารดาและบิดา บุตรและภรรยา ทาสกรรมกร มิตรและอำมาตย์ ให้ได้รับความสุข ให้ได้รับความอิ่มหนำเลย ไม่ยังทักษิณาอันมีผลในเบื้องบน มีอารมณ์ดี มีวิบากเป็นสุข เป็นไปเพื่อสวรรค์ ให้ตั้งอยู่ในสมณพราหมณ์ทั้งหลาย โภคะเหล่านั้นของเขาที่มิได้ใช้สอยโดยชอบอย่างนี้ พระราชาหรือโจรทั้งหลายย่อมนำไปบ้าง ไฟย่อมไหม้ไปเสียบ้าง น้ำย่อมพัดไปเสียบ้าง ทายาททั้งหลายผู้ไม่เป็นที่รักย่อมนำไปเสียบ้าง
 
เมื่อเป็นเช่นนี้ โภคะที่มิได้ใช้สอยโดยชอบของเขาเหล่านั้น ย่อมถึงความหมดสิ้นไปเปล่าโดยไม่ถึงการบริโภค
 
ส่วนสัตบุรุษได้โภคะอันโอฬารแล้ว ย่อมยังตน มารดาและบิดา บุตรและภรรยา ทาสกรรมกร มิตรและอำมาตย์ ให้ได้รับความสุข ให้ได้รับความอิ่มหนำ ย่อมประดิษฐานไว้ซึ่งทักษิณาอันมีผลในเบื้องบน มีอารมณ์ดี มีวิบากเป็นสุข เป็นไปเพื่อสวรรค์ในสมณพราหมณ์ทั้งหลาย โภคะเหล่านั้นของเขาที่บริโภคโดยชอบอยู่อย่างนี้ พระราชาหรือโจรทั้งหลายย่อมนำไปไม่ได้ ไฟย่อมไม่ไหม้ น้ำย่อมไม่พัดไป ทายาททั้งหลายผู้ไม่เป็นที่รักย่อมนำไปไม่ได้
 
เมื่อเป็นเช่นนี้ โภคะที่บริโภคอยู่โดยชอบของเขาเหล่านั้น ย่อมถึงการบริโภค ไม่ถึงความหมดสิ้นไปเปล่า
 
คนชั่วได้ทรัพย์แล้ว ย่อมไม่บริโภคด้วยตนเอง ย่อมไม่ให้ทาน ส่วนวิญญูชนผู้มีปัญญา ได้โภคะแล้ว เขาย่อมบริโภค และทำกิจ เขาเป็นคนอาจหาญ เลี้ยงดูหมู่ญาติ ไม่ถูกติเตียน ย่อมเข้าถึงแดนสวรรค์ อ่าน ปฐมาปุตตกสูตร 
 

อ้างอิง
ปฐมาปุตตกสูตร พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๑๕ ข้อที่ ๓๘๖-๓๘๙ หน้า ๑๑๑-๑๑๓
ลำดับที่
21

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ