ตปุสสะ-ภัลลิกะ

เหตุการณ์
ตปุสสะ ภัลลิกะ ฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วบรรลุโสดาบัน

ตปุสสะและภัลลิกะถวายสัตตุผงและสัตตุก้อนแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นพระกระยาหารมื้อแรกหลังจากตรัสรู้ได้ ๗ วัน ได้ชื่อว่าเป็น เทฺววาจิกอุบาสก เป็นอุบาสกคู่แรกในโลกที่กล่าวขอถึงพระพุทธเจ้าและพระธรรมเป็นสรณะ เนื่องจากในเวลานั้นยังไม่มีพระสงฆ์เกิดขึ้น

ต่อมาทั้งสองได้ตามมาเฝ้าพระพุทธเจ้าที่กรุงราชคฤห์ พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมแก่ทั้งสองจนได้บรรลุโสดาปัตติผล ตปุสสะเป็นอุบาสกไม่บรรพชา แต่ภัลลิกะบรรพชาแล้วได้บรรลุอรหัตตผลพร้อมด้วยอภิญญา ๖ ในเวลาต่อมา

ท่านพระภัลลิยเถระได้กล่าวคาถาเกี่ยวกับผู้ชนะ ดังนี้

ผู้ใดกำจัดเสนาแห่งมัจจุราช เหมือนห้วงน้ำใหญ่ กำจัดสะพานไม้อ้ออันแสนจะทรุดโทรม ผู้นั้นจัดว่าเป็นผู้ชนะมาร ปราศจากความหวาดกลัว มีตนอันฝึกฝนแล้วมีจิตตั้งมั่น ดับกิเลสและความเร่าร้อนได้แล้ว

 

 

 

อ้างอิง
ราชายตนกถา พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๔ ข้อที่ ๖ และภัลลิยเถรคาถา พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๒๖ ข้อ ๑๔๔
ลำดับที่
13

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ

พระพุทธกิจ

พระพุทธกิจ