ทรงอนุญาตวันประชุมสงฆ์และแสดงธรรม

เหตุการณ์
พระเจ้าพิมพิสารทูลขอพระพุทธเจ้าให้ภิกษุทั้งหลายประชุมกันในวัน ๑๔ ค่ำ ๑๕ ค่ำ และ ๘ ค่ำ แห่งปักษ์

ในวันประชุมกันครั้งแรก ภิกษุทั้งหลายประชุมกันแล้วนั่งนิ่งเสีย

จึงทรงอนุญาตให้ประชุมกันกล่าวธรรมในวัน ๑๔ ค่ำ ๑๕ ค่ำ และ ๘ ค่ำ แห่งปักษ์

อ้างอิง
พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๔ มหาวรรคภาค ๑ ข้อที่ [๑๔๗] ถึงข้อที่ [๑๕๓]
ลำดับที่
8

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ

พระพุทธกิจ

พระพุทธกิจ