ทรงอนุญาตเสนาสนะ

เหตุการณ์
ราชคหเศรษฐีสร้างวิหาร ๖๐ หลัง ได้ถามพระพุทธเจ้ว่า หากตนต้องการบุญ ต้องการสวรรค์ ได้ให้สร้างวิหาร ๖๐ หลังนี้ไว้แล้วพึงปฏิบัติอย่างไรในวิหารเหล่านั้น พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ถ้าเช่นนั้น เธอจงถวายวิหารเหล่านั้นแก่สงฆ์จาตุรทิศ ทั้งที่มาแล้วและยังไม่มา

พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตเสนาสนะ ๕ ชนิด คือ

-  วิหาร ๑
-  เรือนมุงแถบเดียว ๑
-  เรือนชั้น ๑
-  เรือนโล้น ๑
-  ถ้ำ ๑

คาถาอนุโมทนาวิหารทาน

วิหารย่อมป้องกันหนาว ร้อน และเนื้อร้าย นอกจากนั้นยังป้องกันงูและยุง ฝนในสิสิรฤดู นอกจากนั้นวิหารยังป้องกันลมและแดดอันกล้าที่เกิดขึ้นได้

การถวายวิหารแก่สงฆ์ เพื่อ หลีกเร้นอยู่ เพื่อความสุข เพื่อเพ่งพิจารณา และเพื่อเห็นแจ้ง พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่า เป็นทานอันเลิศ

เพราะเหตุนั้นแล คนผู้ฉลาด เมื่อเล็งเห็นประโยชน์ตน พึงสร้างวิหารอันรื่นรมย์ให้ภิกษุทั้งหลายผู้พหูสูต อยู่ในวิหารนี้เถิด อนึ่ง พึงมีใจเลื่อมใสถวายข้าว น้ำ ผ้า และเสนาสนะ อันเหมาะสมแก่พวกเธอ ในพวกเธอผู้ซื่อตรง เพราะพวกเธอ ย่อมแสดงธรรมอันเป็นเครื่องบรรเทาสรรพทุกข์แก่เขา เขารู้ทั่วถึงแล้ว จะเป็นผู้ไม่มีอาสวะ ปรินิพพานในโลกนี้
 

อ้างอิง
พระวินัยปิฎกเล่ม ๗ เสนาสนะขันธกะ ข้อที่ [๑๙๘] ถึงข้อที่ [๒๐๓]
ลำดับที่
1

สถานที่

วิหารเวฬุวัน

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ

พระพุทธกิจ

พระพุทธกิจ