ทานที่ถวายในพระอริยสงฆ์ที่มีผลมาก

เหตุการณ์
ท้าวสักกเทวาราช ได้นำชาวอังคะและมคธ ผู้ซึ่งต้องการจะถวายเครื่องสักการะบูชาท่าน เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค เพื่อทูลถามพระองค์ว่า ให้ทานแก่ใคร จึงจะมีผลมาก

มนุษย์ผู้ปรารถนาบุญ กระทำบุญมีอุปธิเป็นผล ทานที่ให้แล้วในที่ไหนมีผลมาก

พระผู้มีพระภาค ตรัสตอบว่า

ทานที่ให้แล้วในสงฆ์ คือ ท่านผู้ปฏิบัติ ๔ จำพวก ท่านผู้ตั้งอยู่ในผล ๔ จำพวก เป็นผู้ซื่อตรง ประกอบด้วยปัญญาและศีล มีผลมาก 

 

อ่าน ยชมานสูตร

อ้างอิง
ยชมานสูตร พระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่มที่ ๑๕ ข้อที่ ๙๒๒-๙๒๔ หน้า ๒๙-๒๘๐ และอรรถกถา
ลำดับที่
13

Keywords

ทาน

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ

พระพุทธกิจ

พระพุทธกิจ