มารกลิ้งศิลาขู่พระพุทธเจ้า

เหตุการณ์
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระคาถากับมารผู้ซึ่งต้องการจะยังความกลัวให้เกิดขึ้นแก่พระองค์

พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถากับมารว่า

แม้ถึงว่าท่านจะพึงกลิ้งภูเขาคิชฌกูฏหมดทั้งสิ้น ความหวั่นไหวก็จะไม่มีแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้หลุดพ้นแล้วโดยชอบแน่แท้ 

 

อ่าน ปาสานสูตร

อ้างอิง
ปาสานสูตร พระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่มที่ ๑๕ ข้อที่ ๔๔๖-๔๔๘ หน้า ๑๓๖
ลำดับที่
16

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ

พระพุทธกิจ

พระพุทธกิจ