พระกิมพิละเถระ

เหตุการณ์
ประวัติพระเจ้ากิมพิละ

ท่านพระกิมพิละได้สั่งสมบุญญาธิการไว้ในพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆ

ในสมัยเมื่อพระพุทธเจ้ากกุสันธะเสด็จปรินิพพานแล้ว ท่านได้ทำการบูชาพระบรมธาตุด้วยพวงดอกสน โดยนำมาทำเป็นประรำอุทิศแด่พระบรมศาสดา ด้วยเหตุแห่งกุศลกรรมนั้น ตายแล้วเกิดในดาวดึงส์ จากนั้นวนเวียนไปมาระหว่างเทวโลกและมนุษย์โลก

ในชาติสุดท้าย ท่านเกิดในศากยราชสกุล กรุงกบิลพัสดุ์ ชื่อว่า กิมพิละ เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยโภคสมบัติ เมื่อเจริญวัยแล้ว ได้ออกบวชพร้อมกับพระเจ้าภัททิยศากยะ อนุรุทธะ ภัคคุ อานนท์ เทวทัต และอุบาลีซึ่งเป็นภูษามาลา

เมื่อบวชแล้ว ได้เจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน สำเร็จวิชชา ๓ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ ในพรรษานี้ และบรรลุพระอรหัตตผลในภายหลัง

ลำดับที่
2

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ

พระพุทธกิจ

พระพุทธกิจ