พระปุณณมันตานีบุตรเถระ

เหตุการณ์
ณ วิหารเวฬุวัน นครราชคฤห์ พระผู้มีพระภาคตรัสถามภิกษุว่า ภิกษุรูปไหน ที่พวกภิกษุเพื่อนพรหมจรรย์ในท้องถิ่นยกย่องอย่างนี้ว่า เป็นผู้มักน้อย สันโดษ สงัดเงียบ

ภิกษุยกย่องพระปุณณมัณตานีบุตรต่อพระพักตร์พระพุทธเจ้า

ท่านพระปุณณมันตานีบุตรเป็นผู้ที่พวกภิกษุยกย่องว่า เป็นผู้มักน้อย สันโดษ สงัดเงียบ ไม่คลุกคลีด้วยหมู่  ปรารภความเพียร  สมบูรณ์ด้วยศีล  สมาธิ  ปัญญา  วิมุติ  และวิมุตติญาณทัสสนะแล้ว ยังกล่าวถ้อยคำพรรณนาความมักน้อย ความสันโดษ ความสงัดเงียบ ความไม่คลุกคลีด้วยหมู่  ความปรารภความเพียร  ความสมบูรณ์ด้วยศีล  สมาธิ  ปัญญา  วิมุติ  และวิมุตติญาณทัสสนะ แก่ภิกษุทั้งหลายอีกด้วย เป็นผู้โอวาท แนะนำ ชี้แจง ชักชวนพวกภิกษุให้อาจหาญ ร่าเริง

ลำดับที่
8

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ

พระพุทธกิจ

พระพุทธกิจ