พระอนุรุทธะเถระ

เหตุการณ์
ประวัติท่านพระอนุรุทธะ

ท่านพระอนุรุทธะเกิดในศากยราชสกุล กรุงกบิลพัสดุ์ เมื่อเจริญวัยแล้ว ได้ออกบวชพร้อมกับพระเจ้าภัททิยศากยะ ภัคคุ อานนท์  กิมพิละ เทวทัต และอุบาลีซึ่งเป็นภูษามาลา

เมื่อบวชแล้ว ภายในพรรษาแรก พระอนุรุทธะได้สำเร็จทิพยจักษุญาณ ได้ตาทิพย์ สามารถมองเห็นได้เกินกว่าตามนุษย์ธรรมดา หลังจากนั้นท่านได้เรียนกรรมฐานในสำนักของพระสารีบุตร ต่อมาท่านได้ไปเจริญสมณธรรมในป่าปาจีนวังสทายวัน แคว้นเจตี โดยตรึกมหาปุริสวิตก และได้บรรลุพระอรหัตตผลในภายหลัง

ท่านพระอนุรุทธะ ได้รับการยกย่องจากพระผู้มีพระภาค ให้เป็นเอตทัคคะในด้านเป็นผู้มีทิพยจักษุญาณ

ลำดับที่
4

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ

พระพุทธกิจ

พระพุทธกิจ