พระอานนท์เถระบรรลุโสดาบัน

เหตุการณ์
พระปุณณมันตานีบุตรแสดงธรรมว่าด้วยปัจจัยให้มีและไม่ให้มีตัณหา มานะ ทิฏฐิ แก่พระอานนท์ เมื่อแสดงธรรมจบ พระอานนท์บรรลุโสดาบัน

ท่านพระปุณณมันตานีบุตร กล่าวสอนพระอานนท์ด้วยโอวาทอย่างนี้ว่า

เพราะถือมั่น รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จึงมี ตัณหา มานะ ทิฏฐิว่า เป็นเรา

พราะไม่ถือมั่นรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จึงไม่มี ตัณหา มานะ ทิฏฐิว่า เป็นเรา

รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไม่เที่ยง

อริยสาวกผู้สดับแล้ว เห็นอยู่อย่างนี้ รู้ชัดอย่างนี้ กิจอื่น เพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี

หลังจากได้ฟังธรรม พระอานนท์บรรลุโสดาปัตติผล

ต่อมาเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสรู้ได้ ๒๐ ปี ท่านจึงได้เป็นพุทธอุปัฏฐากประจำพระองค์พระผู้มีพระภาคจวบจนพระผู้มีพระภาคปรินิพพาน.

อ้างอิง
อานันทสูตร พระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่มที่ ๑๗ ข้อที่ ๑๙๓ หน้า ๑๐๓
ลำดับที่
13

สถานที่

ไม่ระบุ

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ

พระพุทธกิจ

พระพุทธกิจ