พระเทวทัตเถระ

เหตุการณ์
ประวัติพระเทวทัต

พระเทวทัตเป็นโอรสของสุปปพุทธสักกะ เป็นอนุชาของพระนางยโสธราพิมพา พระมารดาพระราหุล

ท่านคือหนึ่งในหกศากยบุตรที่ตามเสด็จออกบวช หลังจากบวชแล้วได้เจริญฌาน 4 จนได้โลกียอภิญญา ซึ่งเป็นฤทธิ์ของปุถุชน

ในเวลาต่อมาได้เป็นผู้มุ่งลาภสักการะ และได้ก่อเหตุที่ไม่สงบขึ้นหลายประการ จนถึงได้ทำโลหิตุปบาท และได้ทำสังฆเภท

ลำดับที่
5

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ

พระพุทธกิจ

พระพุทธกิจ