พระโคธิกะปรินิพพาน

เหตุการณ์
ท่านโคธิกะบรรลุเจโตวิมุติอันเป็นโลกีย์แล้วปลิดชีวิตตนเองเพื่อเข้านิพพาน

ท่านโคธิกะผู้ไม่ประมาท มีความเพียร มีจิตมั่นคงอยู่ ได้บรรลุเจโตวิมุติอันเป็นโลกีย์ ๖ ครั้ง และเสื่อมจากเจโตวิมุตินั้นทุกครั้งไป ในครั้งที่ ๗ ก็ได้บรรลุเจโตวิมุตติอันเป็นโลกีย์อีก ได้เกิดความคิดว่า ตนได้เสื่อมจากเจโตวิมุติแล้ว ๖ ครั้ง ถ้ากระไร พึงนำศัสตรามาปลงชีวิตตนเองเสีย

เมื่อมารทราบความคิดนี้ จึงมาเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคให้ห้ามท่านโคธิกะเสีย พระพุทธเจ้าตรัสตอบมารว่า ปราชญ์ทั้งหลายย่อมไม่ห่วงใยชีวิต โคธิกะภิกษุ ถอนตัณหาพร้อมด้วยราก ปรินิพพานแล้ว

พระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุไปยังภูเขาอิสิคิลิ อันเป็นที่โคธิกกุลบุตรนำศัสตรามาแล้ว ทรงทอดพระเนตรเห็นท่านโคธิกะมีคอพลิกแล้ว และทรงเห็นมารเที่ยวตามหาวิญญาณของท่านโคธิกะในทุกทิศ แล้วตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า โคธิกกุลบุตรมีวิญญาณอันไม่ตั้งอยู่แล้ว ปรินิพพานแล้ว

เมื่อมารทราบว่าพระโคธิกะไม่กลับมาสู่ภพใหม่แล้ว มารมีความเสียใจ หายไปในที่นั้นเอง


 

อ่าน โคธิกสูตร

อ้างอิง
โคธิกสูตร พระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่มที่ ๑๕ ข้อที่ ๔๘๘-๔๙๕ หน้า ๑๔๙-๑๕๑
ลำดับที่
11

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ

พระพุทธกิจ

พระพุทธกิจ