ยสกุลบุตร

เหตุการณ์
พระพุทธเจ้าแสดงอนุปุพพิกถาและประกาศธรรมคือทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค แก่ยสกุลบุตร บิดา มารดา ภรรยา และสหาย 54 คน ของ ยสกุลบุตร เกิดอุบาสก อุบาสิกา ขึ้นเป็นครั้งแรก และมีพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลกเพิ่มขึ้น 55 คน

ยสกุลบุตรออกจากปราสาทที่อาศัย ซึ่งมีความสะดวกสบาย ได้รับการบำเรอด้วยกามคุณ ๕ ด้วยคิดว่า ที่นี่วุ่นวายจริงหนอ ที่นี่ขัดข้องจริงหนอ  เมื่อยสกุลบุตรได้พบพระพุทธเจ้า พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดง อนุปุพพิกถา คือ ทรงประกาศทานกถา สีลกถา สัคคกถา โทษ ความต่ำทราม ความเศร้าหมองของกามทั้งหลาย และอานิสงส์ในความออกจากกาม เพื่อให้ยสกุลบุตรมีจิตสงบ ผ่องใสแล้ว  แล้วจึงทรงประกาศพระธรรมเทศนา คือ ทุกข์ สมุทัย  นิโรธ  มรรค ดวงตาเห็นธรรม ได้เกิดแก่ยสกุลบุตรว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับเป็นธรรมดา ยสกุลบุตรบรรลุโสดาปัตติผล

วันรุ่งขึ้นเศรษฐีผู้คหบดี บิดาของยสกุลบุตรได้ออกตามหายสกุลบุตร เมื่อมาพบพระพุทธเจ้า พระผู้มีพระภาคก็ได้ทรงแสดง อนุปุพพิกถา และทรงประกาศพระธรรมเทศนา คือทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ทำให้บิดาของยสกุลบุตรมีดวงตาเห็นธรรม บรรลุโสดาบัน และเป็นอุบาสกคนแรกในโลกที่กล่าวอ้างพระรัตนตรัยเป็นสรณะ 

ในขณะที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมแก่บิดาของยสกุลบุตรอยู่ ยสกุลบุตร บรรลุอรหัตผลและอุปสมบทในสำนักพระพุทธเจ้า

ต่อมามารดาและภรรยาเก่าของยสกุลบุตรได้มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า หลังจากได้ฟังธรรมแล้ว ทั้งสองได้บรรลุโสดาบัน และเป็นอุบาสิกาชุดแรกในโลกที่กล่าวอ้างพระรัตนตรัยเป็นสรณะ

ต่อมาบุตรของสกุลเศรษฐีในพระนครพาราณสี ซึ่งเป็นสหายคฤหัสถ์ ๔ คน ของท่านพระยสะ คือ วิมล  สุพาหุ ปุณณชิ และควัมปติ ได้มาหาท่านพระยสะ และเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า หลังจากได้ฟังธรรมแล้ว ทั้งหมดได้บรรลุโสดาบัน และอุปสมบทในสำนักพระพุทธเจ้า และเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงธรรมีกถา ภิกษุทั้งสี่ ได้บรรลุอรหัตผล

ต่อมาสหายคฤหัสถ์ของท่านพระยสะ  ซึ่งเป็นชาวชนบทจำนวน ๕๐ คน  ได้มาหาท่านพระยส และเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า หลังจากได้ฟังธรรมแล้ว ทั้งหมดได้บรรลุโสดาบัน และอุปสมบทในสำนักพระพุทธเจ้า และเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงธรรมีกถา ภิกษุทั้งห้าสิบคน บรรลุอรหัตผล

 

 

อ่าน ยสกุลบุตร

อ้างอิง
ยสกุลบุตร พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๔ ข้อที ๒๕-๓๑
ลำดับที่
6

สถานการณ์

การปฏิบัติธรรม

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ

พระพุทธกิจ

พระพุทธกิจ