ราหุลกุมารบรรพชา

เหตุการณ์
ในวันที่เจ็ดที่พระพุทธเจ้าประทับที่พระราชนิเวศน์ของพระเจ้าสุุทโธทนะ พระนางพิมพาตรัสให้พระราหุลไปทูลขอทรัพย์สมบัติจากพระพุทธเจ้าผู้เป็นบิดา พระพุทธเจ้าจึงเรียกพระสารีบุตรเพื่อให้พระราหุลบวช

พระนางพิมพามารดาของราหุล ได้บอกกับราหุลกุมารว่า พระสมณะนั้นเป็นพระบิดา ให้ไปทูลขอทรัพย์มรดกต่อพระองค์

พระราหุลจึงไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า แล้วตามเสด็จกลับไป เมื่อทูลขอมรดกต่อพระองค์ พระผู้มีพระภาคจึงเรียกพระสารีบุตรมาเพื่อให้พระราหุลบวช

พระศาสดาทรงอนุญาต ให้บวชกุลบุตรเป็นสามเณรด้วยไตรสรณคมน์ โดยขั้นต้น ให้โกนผมและหนวด แล้วให้ครองผ้าย้อมฝาด ห่มผ้าเฉวียงบ่า กราบเท้าภิกษุทั้งหลาย นั่งกระหย่ง ประคองอัญชลี แล้วให้ว่า สรณคมน์ดังนี้

พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ  ข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้า เป็นที่พึ่ง
ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ  ข้าพเจ้าถึงพระธรรม เป็นที่พึ่ง
สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ  ข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง

ทุติยมฺปิ พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ ข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้า เป็นที่พึ่ง แม้ครั้งที่ ๒
ทุติยมฺปิ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ ข้าพเจ้าถึงพระธรรม เป็นที่พึ่ง แม้ครั้งที่ ๒
ทุติยมฺปิ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง แม้ครั้งที่ ๒

ตติยมฺปิ พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ ข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้า เป็นที่พึ่ง แม้ครั้งที่ ๓
ตติยมฺปิ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ ข้าพเจ้าถึงพระธรรม เป็นที่พึ่ง แม้ครั้งที่ ๓
ตติยมฺปิ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง แม้ครั้งที่ ๓

ต่อมา พระเจ้าสุทโธทนะได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค กราบทูลต่อพระผู้มีพระภาคว่า เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงผนวชแล้ว ได้เกิดความทุกข์ขึ้นแก่พระองค์ และเมื่อพระนันทะบวชก็เช่นเดียวกัน ยิ่งพระราหุล บรรพชา ยิ่งเกิดความทุกข์มาก ความรักบุตรย่อมตัดผิว ครั้นแล้ว ตัดหนัง ตัดเนื้อ ตัดเอ็น ตัดกระดูก แล้วตั้งอยู่จรดเยื่อในกระดูก จึงขอให้พระพุทธเจ้าไม่พึงบวชบุตรที่บิดามารดายังไม่ได้อนุญาต

พระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้พระเจ้าสุทโธทนะทรงเห็นแจ้ง สมาทาน อาจหาญ ร่าเริง ด้วยธรรมีกถา แล้วพระเจ้าสุทโธทนะเสด็จกลับ

ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทำธรรมมีกถา ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า บุตรที่มารดาบิดาไม่อนุญาต ภิกษุไม่พึงให้บวช รูปใดให้บวช ต้องอาบัติทุกกฏ

 

 

อ่าน พระราหุลกุมารทรงผนวช

อ้างอิง
พระราหุลกุมารทรงผนวชเป็นสามเณร พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๔ ข้อที่ ๑๑๘
ลำดับที่
21

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ

พระพุทธกิจ

พระพุทธกิจ