วัจฉโคตรปริพาชกถามปัญหา

เหตุการณ์
วัจฉโคตรปริพาชกได้เข้าไปหาท่านพระสภิยกัจจานะผู้ซึ่งบวชมา ๓ พรรษา เพื่อสนทนาธรรม

วัจฉโคตรปริพาชกถามพระสภิยกัจจานะ  ว่า

สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกหรือ
สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่เกิดอีกหรือ ฯ
สัตว์เบื้องหน้าตายแล้วย่อมเกิดอีกก็มี ย่อมไม่เกิดอีกก็มีหรือ ฯ
สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกก็หามิได้ ย่อมไม่เกิดอีกก็หามิได้หรือ

พระสภิยะตอบว่า ปัญหาเหล่านี้พระพุทธเจ้าไม่ทรงพยากรณ์  วัจฉโคตรปริพาชกจึงถามว่า อะไรเป็นเหตุ เป็นปัจจัยให้พระพุทธเจ้าไม่ทรงพยากรณ์

เหตุที่พระพุทธองค์ไม่ทรงพยากรณ์ปัญหา

เหตุอันใด และปัจจัยอันใดเพื่อการบัญญัติว่า สัตว์มีรูปก็ดี ไม่มีรูปก็ดี  สัตว์มีสัญญาก็ดี ไม่มีสัญญาก็ดี  สัตว์มีสัญญาก็มิใช่ ไม่มีสัญญาก็มิใช่ก็ดี

เหตุอันนั้น และปัจจัยอันนั้น ดับทุกอย่าง  บุคคลเมื่อบัญญัติสัตว์ พึงบัญญัติด้วยอะไร
 

อ่าน สภิยสูตร

อ้างอิง
สภิยสูตร พระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่มที่ ๑๘ ข้อที่ ๘๐๓ หน้า ๔๐๐-๔๐๒
ลำดับที่
18

สถานที่

ไม่ระบุ

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ

พระพุทธกิจ

พระพุทธกิจ