สหายภัททวัคคีย์

เหตุการณ์
สหายภัททวัคคีย์จำนวน ๓๐ คน พร้อมด้วยปชาบดีบำเรอกันอยู่ ณ ไพรสณฑ์แห่งหนึ่ง สหายคนหนึ่งไม่มีปชาบดี สหายทั้งหลายจึงได้นำหญิงแพศยามาเพื่อประโยชน์แก่เขา ต่อมาหญิงแพศยานั้นได้ลักเครื่องประดับหนีไป พวกสหายนั้นจึงช่วยตามหา จนมาพบพระผู้มีพระภาคประทับนั่งอยู่ ณ โคนไม้ต้นหนึ่ง

 

พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงอนุปุพพิกถาแก่สหายภัททวัคคีย์ ๓๐ คน ที่กำลังตามหาหญิงโสเภณีที่ได้ขโมยทรัพย์ไป

ทรงประกาศทานกถา สีลกถา สัคคกถา โทษ ความต่ำทราม ความเศร้าหมองของกามทั้งหลาย และอานิสงส์ในความออกจากกาม เพื่อให้พวกเขามีจิตสงบ ผ่องใสแล้ว แล้วจึงทรงประกาศพระธรรมเทศนา คือ ทุกข์ สมุทัย  นิโรธ  มรรค

ดวงตาเห็นธรรมได้เกิดแก่สหายภัททวัคคีย์ว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับเป็นธรรมดา

สหายภัททวัคคีย์บรรลุโสดาปัตติผลและอุปสมบทในสำนักพระพุทธเจ้า

 

 

อ่าน สหายภัททวัคคีย์

อ้างอิง
พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๔ ข้อ ๓๖
ลำดับที่
8

สถานที่

ตำบลอุรุเวลา

อารมณ์

กามกำเริบ

สถานการณ์

การปฏิบัติธรรม

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ

พระพุทธกิจ

พระพุทธกิจ