ปัญหาของท้าวสักกะ ตอนที่ ๑

เหตุการณ์
เหตุที่ท้าวสักกะจอมเทพมาเข้าพบพระพุทธเจ้าเพื่อสนทนาธรรม

ท้าวสักกะจอมเทพเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมด้วย ปัญจสิขคันธรรมพบุตรและเทวดาชั้นดาวดึงส์ เพื่อฟังธรรมและสนทนาธรรม ทรงประจักษ์กับตนว่าผู้ที่เข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้าจะถึงความเป็นผู้วิเศษและบรรลุธรรม ดั่งศากยธิดาที่ก้าวล่วงความเป็นสตรี มาเกิดเป็นบุตรชายของตน และคนธรรพ์ ๒ องค์ซึ่งเป็นภิกษุในพระพุทธเจ้ามาก่อน เมื่อถูกตักเตือน ระลึกถึงธรรมที่ตนได้ฟัง ได้สติ เห็นโทษของกาม ตัดกามสังโยชน์เสียได้ ก็ก้าวล่วงภพอันต่ำนั้น เข้าถึงกายอันเป็นพรหมปุโรหิต เหนือเทวดาชั้นดาวดึงส์ ท้าวสักกะจึงมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อฟังธรรมนั้น 

อ้างอิง
สักกปัญหาสูตร พระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่มที่ ๑๐ ข้อที่ ๒๔๗-๒๗๒ หน้า ๑๙๘-๒๑๕
ลำดับที่
14

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ

พระพุทธกิจ

พระพุทธกิจ