อนาถบิณฑิกคหบดีถวายพระเชตวันวิหาร

เหตุการณ์
พระพุทธเจ้าทรงทรงอนุโมทนาอนาถบิณฑิกคหบดีในการถวายวิหารเชตวันแก่สงฆ์จตุรทิศ ทั้งที่มาแล้วและยังไม่มา

อนาถบิณฑกคหบดีสร้างพระเชตวันวิหารเพื่อถวายแด่พระพุทธเจ้า และได้ถามพระผู้มีพระภาคว่า พึงปฏิบัติเช่นไรกับพระเชตวันวิหาร พระผู้มีพระภาคทรงให้อนาถบิณฑกคหบดี ถวายพระเชตวันวิหารแก่สงฆ์จตุรทิศ ทั้งที่มาแล้วและยังไม่มา อนาถบิณฑิก คหบดีรับสนองพระพุทธบัญชาแล้วได้ถวายพระเชตวันวิหารแก่สงฆ์จากจตุรทิศ ทั้งที่มาแล้วและยังไม่มา โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน

พระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนาอนาถบิณฑิกคหบดี ด้วยคาถา ว่าดังนี้:-

คาถาอนุโมทนาวิหารทาน

วิหารย่อมป้องกันหนาวร้อนและเนื้อร้าย ป้องกันงูและยุง ฝนในสิสิรฤดู นอกจากนั้น วิหารยังป้องกันลมและแดดอันกล้าที่เกิดขึ้นได้ การถวายวิหารแก่สงฆ์เพื่อหลีกเร้นอยู่ เพื่อความสุข เพื่อเพ่งพิจารณา และเพื่อเห็นแจ้ง พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่า เป็นทานอันเลิศ

เพราะเหตุนั้นแลคนผู้ฉลาดเมื่อเล็งเห็นประโยชน์ตน พึงสร้างวิหารอันรื่นรมย์ให้ภิกษุทั้งหลายผู้พหูสูตอยู่ในวิหารเถิด อนึ่ง พึงมีน้ำใจเลื่อมใสถวายข้าว น้ำ ผ้า และเสนาสนะอันเหมาะสมแก่พวกเธอ ในพวกเธอผู้ซื่อตรง เพราะพวกเธอย่อมแสดงธรรม อันเป็นเครื่องบรรเทาสรรพทุกข์แก่เขา อันเขารู้ทั่วถึงแล้วจะเป็นผู้ไม่มีอาสวะปรินิพพานในโลกนี้

ก็ในพระวิหารเชตวันนี้นั่นแล พระตถาคตทรงสถาปนาพระมหาสาวกไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะว่า พระสารีบุตรเป็นยอดของภิกษุสาวกผู้มีปัญญามาก พระมหาโมคคัลลานะเป็นยอดของภิกษุสาวกผู้มีฤทธิ์มาก

 

อ่าน อนาถบิณฑิกคหบดีถวายพระเชตวนาราม

อ้างอิง
อนาถบิณฑิกคหบดีถวายพระเชตวนาราม พระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่มที่ ๗ ข้อที่ ๒๖๙-๒๗๑ หน้า ๗๗-๗๘
ลำดับที่
10

สถานที่

วิหารเชตวัน

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ

พระพุทธกิจ

พระพุทธกิจ