อสิพันธกบุตร

เหตุการณ์
อสิพันธกบุตร ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า พระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า จะสามารถกระทำให้สัตว์โลกทั้งหมด เมื่อตายไป พึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ได้หรือไม่ เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจบ อสิพันธกบุตรประกาศตนเป็นอุบาสก ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิต

บุรุษเมื่อตายไป จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ หรือไม่นั้น ย่อมไม่สามารถเกิดจากการสวดวิงวอน หรือการบูชา แต่หากเป็นเพราะเขานั้นเป็นผู้มีศีล คือ เว้นจากปาณาติบาต อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร มุสาวาท ปิสุณาวาจา ผรุสวาจา สัมผัปปลาปะ ไม่มากไปด้วยอภิชฌา มีจิตไม่พยาบาท และมีความเห็นชอบ

 

อ่าน ภูมกสูตร

อ้างอิง
ภูมกสูตร พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๑๘ ข้อที่ ๕๙๘-๖๐๒ หน้า ๓๑๙-๓๒๑
ลำดับที่
5

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ

พระพุทธกิจ

พระพุทธกิจ