บทส่งท้าย

คำขอบคุณ และอนุโมทนา

ขอนอบน้อมเหนือเศียรเกล้า แด่พระผู้มีพระภาคสัมมาสัมพุทธอังคีรส ศากยมุนีเจ้า  ผู้ทรงพระกรุณาธิคุณอเนกอนันต์ที่ทรงเผยพระสัทธรรมอันยอดเยี่ยม ที่ทรงตรัสรู้ด้วยพระองค์เองมาโปรดปวงสัตว์ ให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวง

ขอนอบน้อมด้วยเศียรเกล้า แด่พระอัครสาวกผู้ทรงรวบรวมและเผยแผ่ แสงพระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระศาสดา มาอย่างครบถ้วน และสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน 

คณะผู้จัดทำขอขอบคุณ และขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ให้การสนับสนุนทุกรูปแบบ  ในกิจมหากุศล ร่วมเผยแผ่พระธรรมของพระผู้มีพระภาคสัมมาสัมพุทโธ ในรูปแบบพระไตรปิฎกเสียงนี้

ขออนุโมทนาบุญ กับผู้ฟังทุกท่านที่ได้มนสิการพระธรรมอันยอดยิ่งนี้ เข้าสู่ดวงใจ

ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมา ณ ที่นี้

ลำดับที่
28

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ

พระพุทธกิจ

พระพุทธกิจ