พระพุทธบิดาสวรรคต

เหตุการณ์
พระเจ้าสุทโธทนะทรงพระชวร ได้ทรงฟังอนิจจาทิธรรมสูตร บรรลุอรหัตตผล แล้วเสด็จสวรรคต

เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงทราบข่าวว่าพระพุทธบิดาประชวรหนัก ได้เสด็จไปกรุงกบิลพัสดุ์ และทรงแสดงอนิจจาทิธรรมสูตร เมื่อพระพุทธบิดาได้ทรงสดับตรับฟังแล้ว บรรลุพระอรหัต และเสด็จสวรรคต

พระผู้มีพระภาคทรงเกิดธรรมสังเวช จึงตรัสกับภิกษุทั้งหลายให้มองพระพุทธบิดาซึ่งสวรรคตแล้ว ความตายนี้ไม่เว้นย่อมทำลายชีพแห่งสัตว์ทั่วสิ้นเป็นธรรมดาจะเลือกหน้าก็หามิได้

พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกท่านพระมหากัสปะเถระให้เป็นธุระในการจัดเตรียมที่จะถวายพระเพลิงพระบรมศพ เหล่าเทพเทวดาในหมื่นโลกธาตุ มีท้าวสักกะเป็นประธาน ได้นำทิพย์กุฎาคารประกอบด้วยยอด ๕๐๐ ยอด กับวัตถุต่างๆ มีทิพย์จันทน์สุคันธชาติ มาร่วมทำจิตกาธานด้วย

ทรงประกอบพิธีสรงนํ้าพระบรมศพ โดยทรงยกพระเศียรศพพระบิดาด้วยพระหัตถ์ของพระองค์ แล้วทรงนำนํ้าสุคนธ์สรงพระบรมศพ และตรัสกับท่านพระสารีบุตรว่า

บุคคลใดมีจิตปรารถนาพระโพธิญาณ จงอุตสาหะ อภิบาลบำรุงบิดามารดา ประพฤติกุศลสุจริตธรรม จักสมปรารถนาทุกประการ

ในการจัดพิธีกรรมพระบรมศพพระพุทธบิดานี้ บรรดาขัตติยกษัตริย์ บริวารทั้ง ๖ พระนคร คือ กรุงกบิลพัสดุ์ กรุงเทวทหะ กรุงโกลิยนคร กรุงสักกนคร กรุงสุปวาสนคร และกรุงเวรนคร ได้มาร่วมด้วย

 

 

อ้างอิง
สมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์อำนวยสาส์นการพิมพ์, ๒๕๓๔), หน้า ๓๑๑-๓๑๒
ลำดับที่
10

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ

พระพุทธกิจ

พระพุทธกิจ