พระราชกุมารฝ่ายละ ๒๕๐ องค์ บรรพชา

เหตุการณ์
เจ้าศากยะและกษัตริย์โกลิยะถวายพระราชกุมารฝ่ายละ ๒๕๐ องค์ให้บรรพชาเพื่อเป็นบริวารพระผู้มีพระภาค และเพื่อแสดงความเลื่อมใสที่ทรงเสด็จมาห้ามไม่ให้รบกัน

กษัตริย์เมืองกบิลพัสดุ์และกษัตริย์เมืองโกลิยะได้สดับพระธรรมเทศนา ไม่ฆ่าฟันซึ่งกันและกัน เลื่อมใส จึงได้ถวายพระราชกุมารฝ่ายละ ๒๕๐ องค์ เพื่อให้พระผู้มีพระภาคได้มีกษัตริย์เป็นบริวารตามเสด็จเที่ยวไป พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงให้พระราชกุมารเหล่านั้นบรรพชา 
 
พวกภิกษุราชกุมารเหล่านั้น บวชด้วยความเคารพในสมเด็จพระบรมครู หาได้บวชด้วยความเต็มใจของตนไม่ จึงอยากจะสึก และพวกภรรยาเก่าของภิกษุเหล่านั้นยังกล่าวถ้อยคำและส่งข่าวสารไปยั่วยวน ภิกษุราชกุมารเหล่านั้นก็ยิ่งเบื่อหน่ายหนักขึ้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพิจารณาดูก็ทรงทราบว่า ภิกษุเหล่านั้นเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นแล้ว จึงทรงใคร่ครวญและทรงเห็นว่ากุณาลธรรมเทศนา ซึ่งแสดงโทษแห่งมาตุคาม เป็นที่สบายของภิกษุเหล่านี้และจักกำจัดความเบื่อหน่ายได้
 
พระองค์ทรงพาภิกษุเหล่านั้นไปด้วยฤทธิ์ของพระองค์ ทรงเหาะไปในอากาศจนถึงป่าหิมวันต์ ทรงชี้ให้ชมสถานที่และวัตถุอันน่ารื่นรมย์ ภิกษุเหล่านั้นเห็นสถานที่และวัตถุอันน่ารื่นรมย์แล้ว ความกำหนัดยินดีในชายาก็เสื่อมหายไป
 
พระศาสดาจึงทรงพาภิกษุเหล่านั้นลงจากอากาศ ในขณะนั้น มีฝูงนางนกดุเหว่าบินแวดล้อมบำเรอนกตัวที่เป็นสามี พระภิกษุจึงถามชื่อนก พระศาสดาตรัสว่านกนี้เป็นวงศ์เก่าของพระองค์ท่านท่านได้ตั้งประเพณีนี้ไว้ แต่ก่อนนางนกดุหว่าที่บินตามแวดล้อมท่าน มีประมาณถึง ๓,๕๐๐ ตัวก็ได้บำเรอท่านอย่างนี้มาเหมือนกัน แต่ในกาลต่อมาก็ร่วงโรยลงลงจำนวนลงเหลือเท่าที่เห็น
 
พระผู้มีพระภาคจึงตรัสกุณาลชาดก ทรงบรรเทาแล้วซึ่งความไม่ยินดียิ่งของพวกภิกษุเหล่านั้น
 
ในเวลาจบเทศนา ภิกษุทั้ง ๕๐๐ รูป ตั้งอยู่เฉพาะแล้วในโสดาปัตติผล แม้ฤทธิ์ของภิกษุเหล่านั้นก็สำเร็จแล้วด้วยมรรคนั้น
 

 


อรรกถากุณาลชาดก
อรรถกถาสมยสูตร

อ้างอิง
อรรกถากุณาลชาดก อรรถกถาสมยสูตร
ลำดับที่
19

สถานที่

ป่าหิมวันต์

อารมณ์

กามกำเริบ

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ

พระพุทธกิจ

พระพุทธกิจ