พระเทวทัตปรารถนาลาภสักการะ

เหตุการณ์
พระเทวทัตแสดงฤทธิ์แก่พระเจ้าอชาติศัตรู

พระเทวทัตเกิดความปริวิตกแห่งจิตอย่างนี้ว่า ตนจะพึงยังใครให้เลื่อมใส เพื่อลาภสักการะเป็นอันมากจะเกิดขึ้น  แลเห็นว่า อชาตศัตรูกุมารยังหนุ่ม ยังเจริญต่อไป เมื่อกุมารนั้นเลื่อมใสต่อตนแล้ว ลาภสักการะเป็นอันมากจักเกิดขึ้น

พระเทวทัตจึงเดินทางไปยังกรุงราชคฤห์ แล้วนิรมิตตนเป็นกุมารน้อยเอางูพันสะเอว ไปปรากฏบนพระเพลาของอชาตศัตรูกุมาร ยังความหวั่นหวาด ตกพระทัยแก่อชาตศัตรูกุมาร อชาตศัตรูขอให้พระเทวทัตปรากฎด้วยเพศของตน คือ ทรงสังฆาฏิ บาตร และจีวร

อชาตสัตตุกุมารเลื่อมใสในฤทธิ์พระเทวทัตยิ่งนัก ได้บำรุงพระเทวทัตทั้งเวลาเย็น ทั้งเวลาเช้า ด้วยรถ ๕๐๐ คัน และภัตตาหาร ๕๐๐ สำรับ

พระเทวทัตถูกลาภสักการะและความสรรเสริญครอบงำ รึงรัดจิต เกิดความปราถนาว่า ตนจักปกครองภิกษุสงฆ์

พระเทวทัตได้เสื่อมจากฤทธิ์นั้นพร้อมกับจิตตุปบาททีเดียว


อ่าน พระเทวทัต

 

อ้างอิง
สังฆเภทขันธกะ พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๗ ข้อที่ ๓๔๙ หน้า ๑๐๙
ลำดับที่
4

สถานที่

นครราชคฤห์

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ

พระพุทธกิจ

พระพุทธกิจ