พระนางยโสธราทรงผนวช

เหตุการณ์
ประวัติพระสาวก

พระมารดาของพระราหุลได้ไปยังสำนักของพระมหาปชาบดีโคตมีเถรี เพื่อขอผนวช เมื่อผนวชแล้ว ได้ปรากฏนามว่า ภัททากัจจนาเถรี ต่อมาพระเถรีเจริญวิปัสสนาได้บรรลุพระอรหัต เป็นผู้ช่ำชองชำนาญในอภิญญาทั้งหลาย ระลึกชาติได้ถึงอสงไขยหนึ่งยิ่งด้วยแสนกัปโดยการระลึกถึงครั้งเดียวเท่านั้น

พระศาสดาทรงสถาปนาพระเถรีไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะ เป็นเลิศกว่าภิกษุณีสาวิกา ผู้บรรลุอภิญญาใหญ่

สำหรับพระพุทธเจ้าองค์หนึ่ง มีสาวกที่สำเร็จอภิญญาใหญ่ได้ ๔ ท่าน สาวกที่เหลือย่อมสามารถระลึกชาติได้ตลอดแสนกัปเท่านั้น ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นระลึกไม่ได้ ท่านผู้บรรลุอภิญญาใหญ่ย่อมระลึกชาติได้หนึ่งอสงไขยหนึ่งแสนกัป ในศาสนาของพระศาสดา ๔ ท่านเหล่านั้น คือ พระอัครสาวก ๒ รูป พระพากุลเถระ และพระนางภัททากัจจนาเถรี 
 

 

อ่าน อรรถกถา ประวัติพระภัททากัจจานาเถรี

อ้างอิง
อรรถกถา ประวัติพระภัททากัจจานาเถรี พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๒๐ ข้อที่ ๑๕๐
ลำดับที่
2

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ

พระพุทธกิจ

พระพุทธกิจ