พระนางวาสุลทัตตา

พระเจ้าจัณฑปัชโชตแห่งเมืองอุชเชนีจับตัวพระเจ้าอุเทนไว้ และต้องการให้พระเจ้าอุเทนสอนมนต์ควบคุมช้างให้  พระเจ้าจัณฑปัชโชตจึงให้พระเจ้าอุเทนสอนมนต์แก่พระนางวาสุลทัตตาลูกสาวของตน แล้วหวังให้ลูกสาวของตนสอนตนต่อ 

พระเจ้าอุเทนได้เสียกับพระนางวาสุลทัตตา และออกอุบายร่วมกับนางเพื่อหนีออกจากเมืองอุชเชนี เมื่อพระเจ้าอุเทนหนีกลับเเมืองโกสัมพีได้ จึงอภิเษกกับพระนางวาสุลทัตตาและแตั้งตั้งเป็นอัครมเหสี

ลำดับที่
4

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ

พระพุทธกิจ

พระพุทธกิจ