นางขุชชุตตรา

เหตุการณ์
ประวัติและบุพกรรมของนางขุชชุตตรา ผู้เป็นเลิศกว่าอุบาสิกาทั้งปวงในด้านการแสดงธรรม

นางขุชชุตตราเป็นหญิงรับใช้ของพระนางสมาวดี อัครมเหสีของพระเจ้าอุเทน เป็นเอตทัคคะผู้เป็นเลิศกว่าอุบาสิกาทั้งปวงในด้านการแสดงธรรม นางได้ฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงแล้วบรรลุโสดาปัตติผล พระนางสามาวดีจึงให้นางเป็นผู้สอนธรรมแก่ตนและหญิงบริวาร 500 คน  นางจึงมีหน้าที่ฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วมาแสดงธรรมต่อแก่บุคคลเหล่านั้น

นางเป็นคนหลังค่อมเพราะเคยทำเป็นคนค่อมเลียนแบบพระปัจเจกพุทธเจ้า

นางเกิดเป็นคนรับใช้ เพราะในสมัยพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า นางซึ่งเกิดเป็นธิดาเศรษฐีได้ใช้ให้พระภิกษุณีช่วยหยิบกระเช้าเครื่องประดับให้

นางเป็นผู้ทรงพระไตรปิฏก มีปัญญามาก เพราะได้เคยถวายมาลัยให้แก่พระปัจเจกพุทธเจ้าไว้ใช้รองบาตรที่ร้อน

นางได้บรรลุโสดาปัตติผล เพราะผลแห่งการอุปัฏฐากซึ่งนางกระทำแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย

 

 

 

ลำดับที่
6

สถานที่

นครพาราณสี

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ

พระพุทธกิจ

พระพุทธกิจ