พระบัญญัติการดื่มสุราเมรัย

พระสาคตะผู้สามารถต่อสู้กับนาคได้ ดื่มสุราที่ญาติโยมถวายจนสิ้นสตินอนอยู่ที่พื้นดิน พระพุทธเจ้าต้องให้ภิกษุหามกลับอาราม  เมื่อพระสาคตะฟังเขาเล่าถึงเหตุที่ตนทำแล้ว  ขอให้พระพุทธเจ้างดโทษ เกิดความสสดใจ เจริญวิปัสสนาแล้ว บรรลุพระอรหัต.  

พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทให้ภิกษุต้องปาจิตตีย์ เพราะดื่มสุราและเมรัย เพราะไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว

ภายหลัง พระพุทธเจ้าทรงสถาปนาท่านพระสาคตเถระไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะเป็นยอดของเหล่าภิกษุสาวก  ผู้ฉลาดเข้าเตโชธาตุ
 

อ้างอิง
พระวินัยปิฎก เล่ม ๒ มหาวิภังค์ ทุติยภาค ข้อ [๕๗๕] ถึงข้อ [๕๗๘]
ลำดับที่
10

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ

พระพุทธกิจ

พระพุทธกิจ