ปิณฑิกสูตร

เหตุการณ์
มารขัดขวางไม่ให้พระพุทธเจ้าได้บิณฑบาต

พระพุทธเจ้ากล่าวกับมารว่าได้ประสพสิ่งมิใช่บุญแล้ว อย่าคิดว่า บาปย่อมไม่ให้ผลแก่ตน

พระองค์ไม่มีความกังวล ย่อมอยู่เป็นสุขสบาย มีปีติเป็นอาหาร

มารเสียใจที่พระพุทธเจ้ารู้จักตน ก็หายไปในที่นั้นเอง

อ้างอิง
พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๗ ข้อที่ [๔๖๗] ถึงข้อที่ [๔๖๙] ปิณฑิกสูตร
ลำดับที่
1

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ

พระพุทธกิจ

พระพุทธกิจ