พระอัฑฒกาสีเถรี

เหตุการณ์
พระพุทธเจ้าบัญญัติการอุปสมบทภิกษุณีและญัตติจตุตถกรรมวาจาให้อุปสมบทด้วยทูต และบุพกรรมของพระอัฑฒกาสีเถรี

พระอัฑฒกาสีเถรีได้บวชในสมัยพระพุทธเจ้ากัสปปะ ครั้งหนึ่ง ได้ด่าพระเถรีขีณาสพผู้บรรลุปฏิสัมภิทาองค์หนึ่งว่า หญิงแพศยา ด้วยผลแห่งวจีทุจริตนั้น ต้องหมกไม้อยู่ในนรก ด้วยกรรมที่เหลืออยู่ ได้เกิดเป็นนางคณิกาที่มีรูปดังเทพอัปสรเพราะผลแห่งพรหมจรรย์ เมื่อได้ฟังพระสัทธรรมถึงพร้อมด้วยบุพวาสนา ได้บวชเป็นภิกษุณีโดยทูต ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ได้รู้แจ้งในวิชชา ๓ มีความชำนาญในอิทธิฤทธิ์ทั้งหลาย ในทิพยโสตธาตุ เจโตปริยญาณ รู้บุพเพนิวาสญาณและทิพยจักษุอันหมดจด มีอาสวะทั้งปวงสิ้นแล้ว

พระพุทธเจ้าอนุญาติให้ภิกษุณีอุปสมบทโดยมีภิกษุณีผู้ฉลาด ผู้สามารถเป็นทูต  

ภิกษุไม่พึงให้ภิกษุณีอุปสมบทโดยมีภิกษุ สิกขมานา สามเณร สามเณรี ภิกษุณีผู้เขลา เป็นทูต รูปใดให้อุปสมบท ต้องอาบัติทุกกฏ

 

อ่าน อัฑฒกาสีเถรีคาถา และ อรรถกถา

อ้างอิง
อัฑฒกาสีเถรีคาถา พระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่มที่ ๒๖ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๘ ข้อที่ [๔๒๓] และอรรถกถา
ลำดับที่
12

สถานที่

แคว้นกาสี

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ

พระพุทธกิจ

พระพุทธกิจ