พระปูติคัตตติสสเถระ

เหตุการณ์
บุพกรรมพระปูติคัตตติสสเถระ พระพุทธเจ้าโปรดพระปูติคัตตติสสเถระผู้มีกายเน่าและกระดูกแตก เมื่อทรงทำความสะอาดพระปูติคัตตติสสเถระให้มีกายเบาและมีจิตเป็นหนึ่งแล้ว ทรงแสดงธรรม เมื่อแสดงธรรมจบ พระปูติคัตตติสสเถระบรรลุอรหัตตผล และชนอื่นเป็นอันมากก็ได้เป็นพระอริยบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้น

พระคาถาที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่พระปูติคัตตติสสเถระ

กายนี้อันบุคคลทิ้งแล้ว มีวิญญาณปราศแล้ว ไม่นานหนอจักนอนทับแผ่นดิน ประดุจท่อนไม้ไม่มีประโยชน์

บุพกรรมของปูติคัตตติสสเถระ

กายของติสสะเกิดเน่าเปื่อย และกระดูกทั้งหลายแตก  ก็ด้วยผลของการทุบกระดูกนกทั้งหลาย  

ติสสะบรรลุพระอรหัต ก็ด้วยผลของการถวายบิณฑบาตอันมีรสแก่พระพุทธเจ้ากัสสปะ

 

อ่าน อรรถกถา คาถาธรรมบท จิตตวรรคที่ ๓

อ้างอิง
อรรถกถา คาถาธรรมบท จิตตวรรคที่ ๓
ลำดับที่
5

สถานที่

นครสาวัตถี

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ

พระพุทธกิจ

พระพุทธกิจ