พระเจ้าปเสนทิโกศลเข้าเฝ้าครั้งแรก

เหตุการณ์
พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่พระเจ้าปเสนทิโกศลเรื่อง สิ่งที่ไม่ควรดูหมิ่น เมื่อทรงแสดงธรรมจบ พระเจ้าปเสนทิโกศลประกาศตนเป็นอุบาสก ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ

พระเจ้าปเสนทิโกศลได้เสด็จเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าครั้งแรกได้ทูลถามพระพุทธเจ้าว่า ทรงปฏิญาณว่าได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณได้หรือไม่ พระองค์ทรงตรัสว่า พระองค์ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ

พระเจ้าปเสนทิโกศลกล่าวต่อไปว่า เมื่อท่านถามพราหมณ์ที่มีชื่อเสียง มีเกียรติยศ เป็นเจ้าลัทธิ ชนส่วนมากยกย่องว่าดี คือ ปูรณะกัสสป มักขลิโคศาล นิครนถ์นาฏบุตร สัญชัยเวลัฏฐบุตร ปกุธะกัจจายนะ อชิตเกสกัมพล ท่านเหล่านั้นยังก็ยังปฏิญาณตนไม่ได้ว่า ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ แต่พระองค์ยังทรงเป็นหนุ่ม ไฉนจึงกล่าวได้

พระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสตอบว่า ของ ๔ อย่างที่ไม่ควรดูถูกดูหมิ่นว่าเล็กน้อย  คือ     

๑.  กษัตริย์ไม่ควรดูถูกดูหมิ่นว่ายังทรงพระเยาว์ เพราะแม้กษัตริย์จะทรงพระเยาว์ แต่ถ้าโกรธสามารถลงโทษอย่างหนักได้     

๒.  งู ไม่ควรดูถูกดูหมิ่นว่าตัวเล็ก เพราะงูพิษมีหลายขนาด งูขนาดเล็กอาจมีพิษมากัดได้     

๓.  ไฟ ไม่ควรดูถูกดูหมิ่นว่าเล็กน้อย เพราะไฟเล็กน้อยเมื่อได้เชื้อแล้วก็เป็นไฟกองใหญ่และลามไหม้ได้     

๔.  ภิกษุไม่ควรดูถูกดูหมิ่นว่ายังหนุ่ม เพราะภิกษุผู้มีศีลและเดช และทำให้ทรัพย์สิน และทายาทของผู้ดูหมิ่นพินาศได้

เมื่อทรงแสดงธรรมจบ พระเจ้าปเสนทิโกศลประกาศตนเป็นอุบาสก ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ

 

อ่าน ทหรสูตร

อ้างอิง
ทหรสูตร พระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่มที่ ๑๕ ข้อที่ ๓๒๒-๓๒๗ หน้า ๘๖-๘๘
ลำดับที่
11

สถานที่

วิหารเชตวัน

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ

พระพุทธกิจ

พระพุทธกิจ