พระควัมปติเถระ

เหตุการณ์
ประวัติพระควัมปติเถระ

พระควัมปติเป็นผู้ทำบุญไว้ในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ  

ท่านได้บูชาพระพุทธเจ้าสิขี ด้วยดอกอัญชันเขียว ด้วยบุญกรรมนั้น ท่านบังเกิดในเทวโลก ไม่รู้จักทุคติเลย

ท่านให้สร้างฉัตรและไพรที ไว้บนเจดีย์ของพระพุทธเจ้าโกนาคมนะ

ในกาลของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่า กัสสปะ ท่านได้นำท่อนซึกและกิ่งซึกมาทำเป็นมณฑป ด้วยบุญกรรมนั้น ท่านบังเกิดในวิมานชั้นจาตุมหาราชิกา มีวิมานชื่อว่า “เสรีรกวิมาน” ที่มีป่าไม้ซึกใหญ่ที่มีความงามทุกฤดูกาล 

ในพุทธกาลนี้ ท่านควัมปติเป็นเพื่อนกับพระยสะ ได้ฟังพระศาสดาแสดงธรรม เมื่อจบพระธรรมเทศนา ท่านและสหายทั้งหลายดำรงอยู่ในอรหัตผล     

สมัยหนึ่ง ท่านได้สะกด (ข่ม) ห้วงน้ำไว้ดัวยกำลังแห่งฤทธิ์ นับแต่นั้น พระเถระก็ปรากฏชื่อเสียงว่ามีอานุภาพมากในโลก

พระบรมศาสดาทรงสรรเสริญพระเถระเพื่อประกาศคุณว่า ให้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนอบน้อมพระควัมปติ ผู้ห้ามแม่น้ำสรภูให้หยุดไหลได้ด้วยฤทธิ์ ไม่ติดอยู่ในกิเลสและตัณหา ไม่หวั่นไหวต่ออะไรทั้งสิ้น เป็นผู้ผ่านพ้นเครื่องข้องทั้งปวง เป็นมหามุนี เป็นผู้ถึงฝั่งแห่งภพ


อ่าน อรรถกถา ควัมปติเถรคาถา

อ้างอิง
ควัมปติเถรคาถา พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๒๖ ข้อที่ ๑๗๕ หน้า ๒๑๔
ลำดับที่
14

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ

พระพุทธกิจ

พระพุทธกิจ