ความไม่ประมาทเป็นยอดของกุศลธรรมทั้งหมด

เหตุการณ์
พระผู้มีพระภาคทรงอุปมาความไม่ประมาทว่าเป็นยอดของกุศลธรรมทั้งหมดกับสิ่งต่างๆ

พระพุทธเจ้าตรัสว่า

กุศลธรรมทั้งหมด มีความไม่ประมาทเป็นมูล
บัณฑิตกล่าวว่า ความไม่ประมาทเป็นยอดของกุศลธรรมทั้งหมด

ทรงอุปมาความไม่ประมาทกับสิ่งต่างๆ เช่น กลิ่นหอม แสงสว่าง พระราชา แม่น้ำ เป็นต้น

 

อ่าน อัปมาทสูตร

อ้างอิง
อัปปมาทสูตร พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๒๔ ข้อที่ ๑๕ หน้า ๒๑-๒๓
ลำดับที่
15

สถานที่

ไม่ระบุ

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ

พระพุทธกิจ

พระพุทธกิจ