พระนางกาฬิโคธา

เหตุการณ์
พระผู้มีพระภาคทรงแสดงองค์คุณแห่งโสดาบันแก่พระนางกาฬิโคธา

พระผู้มีพระภาคทรงตรัสกับพระนางกาฬิโคธาว่า อริยสาวิกาผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ ย่อมเป็นพระโสดาบัน มีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า องค์คุณอันเป็นเครื่องบรรลุของพระโสดาบัน ๔ ประการ คือ
 
1.     ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า
2.     ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรม
3.     ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์
4.     อยู่ครองเรือนด้วยใจปราศจากความตระหนี่อันเป็นมลทิน ยินดีในการสละ แจกจ่ายแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น
 
อริยสาวิกาในธรรมวินัยนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้ว ธรรมเหล่านั้นมีอยู่แก่พระนาง และพระนางก็เห็นชัดในธรรมเหล่านั้นที่อยู่ในตน อันประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า ในพระธรรม ในพระสงฆ์ แบ่งปันไทยธรรมที่ตนมีกับท่านที่มีศีล มีกัลยาณธรรม


อ่าน กาฬิโคธาสูตร
 

อ้างอิง
กาฬิโคธาสูตร พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๑๙ ข้อที่ ๑๕๙๖-๑๕๙๘ หน้า ๓๙๓-๓๙๔
ลำดับที่
7

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ

พระพุทธกิจ

พระพุทธกิจ