ทรงบัญญัติสิกขาบทการขุดดิน

เหตุการณ์
ปฐมเหตุให้พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทในการขุดดิน

ภิกษุชาวรัฐอาฬวีช่วยกันก่อสร้าง ขุดดินเองบ้างให้คนอื่นขุดบ้าง คนทั้งหลายพากันเพ่งโทษ ติเตียนว่าย่อมเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตในแผ่นดิน 
 
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงติเตียนว่า การที่ภิกษุได้ขุดดินเองบ้าง ให้คนอื่นขุดบ้าง เพราะคนทั้งหลายสำคัญในแผ่นดินว่ามีสิ่งมีชีวิต การกระทำนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่ง ของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว
 
พระพุทธองค์ทรงบัญญัติสิกขาบทการขุดดินดังนี้

อนึ่ง ภิกษุใด ขุดดินเองก็ดี ให้คนอื่นขุดก็ดี  เป็นปาจิตตีย์


อ่าน มุสาวาทวรรค สิกขาบทที่ ๑๐


 

อ้างอิง
มุสาวาทวรรค สิกขาบทที่ ๑๐ พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๒ ข้อที่ ๓๔๙-๓๕๓ หน้า ๓๔๔-๓๕๓
ลำดับที่
2

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ

พระพุทธกิจ

พระพุทธกิจ