ทรงบัญญัติสิกขาบทการนอน

เหตุการณ์
ปฐมเหตุให้พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทการนอน

พวกอุบาสกมาฟังธรรมที่อาราม เมื่อพระธรรมกถึกแสดงธรรมจบแล้ว ภิกษุชั้นเถระกลับไปยังที่อยู่ ภิกษุบวชใหม่นอนร่วมกับพวกอุบาสกอยู่ในศาลาที่ฟังธรรม ขาดสติสัมปชัญญะ เปลือยกาย ละเมอ กรน พวกอุบาสกต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนา 
 
พระองค์ทรงติเตียนว่า ภิกษุทั้งหลายนอนร่วมกับผู้ที่ไม่ใช่ภิกษุ การกระทำของเหล่านั้นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่ง ของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว และทรงพระบัญญัติสิกขาบทการนอน ดังนี้
 
ภิกษุใดสำเร็จการนอนร่วมกับผู้ที่ไม่ใช่ภิกษุ เป็นปาจิตตีย์อ่าน มุสาวาทวรรค สิกขาบทที่ ๕

 

อ้างอิง
มุสาวาทวรรค สิกขาบทที่ ๕ พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๒ ข้อที่ ๒๘๙ หน้า ๒๙๓
ลำดับที่
5

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ

พระพุทธกิจ

พระพุทธกิจ