ธิดาช่างหูกเจริญมรณสติ

เหตุการณ์
พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมที่เมืองอาฬวีเรื่องการเจริญมรณสติ หลังจากธิดาของนายช่างหูกได้ฟังธรรมแล้วนางได้เจริญมรณสติตลอดวัน ตลอดคืนเป็นเวลา 3 ปี

พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมแก่ชาวเมืองอาฬวีว่า

ท่านทั้งหลายจงเจริญมรณสติอย่างนี้ว่า ชีวิตของเราไม่ยั่งยืน ความตายของเราแน่นอน เราพึงตายแน่แท้ ชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุด ชีวิตของเราไม่เที่ยง ความตายเที่ยง

ก็มรณะอันชนทั้งหลายใดไม่เจริญแล้ว ในกาลที่สุดชนทั้งหลายนั้นย่อมถึงความสะดุ้ง ร้องอย่างขลาดกลัว ทำกาละเหมือนบุรุษเห็นอสรพิษแล้วกลัว ฉะนั้น  

ส่วนมรณะอันชนทั้งหลายใดเจริญแล้ว ชนทั้งหลายนั้นย่อมไม่สะดุ้งในกาลที่สุด ดุจบุรุษเห็นอสรพิษแต่ไกลเทียว แล้วก็เอาท่อนไม้เขี่ยทิ้งไปยืนอยู่ ฉะนั้น

เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายพึงเจริญมรณสติ


อ่าน ธิดานายช่างหูก


 

อ้างอิง
อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท โลกวรรคที่ ๑๓ เรื่อง ธิดานายช่างหูก
ลำดับที่
7

สถานที่

เมืองอาฬวี

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ

พระพุทธกิจ

พระพุทธกิจ